نوشته‌ها

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#رهبری
🔸#اندازه_مدرسه
🔸#تقویم_مدرسه
🔸#انواع_مدرسه
🔸#سرمایه

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: دکتر محمدحسین شریفیان، عضو هیئت علمی موسسه‌ی علوم شناختی

https://t.me/rics_mmm1959/2431