نوشته‌ها

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#معلم
🔸#فراتحلیل
🔸#برنامه_درسی
🔸#اهداف_برنامه_درسی
🔸#راهبردهای_تدریس

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: مصطفی اسفندیاری، دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

https://t.me/rics_mmm1959/2437

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#معلم
🔸#یادگیری_مرئی
🔸#جان_هتی
🔸#ویژگی‌های_معلم
🔸#یادگیری_حرفه‌ای

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: مهدیه کریمی، دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی

https://t.me/rics_mmm1959/2433

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#دستاورد_دانش_آموز
🔸#تاثیرات_کلاس_درس
🔸#فضای_کلاس
🔸#ترکیب_کلاس
🔸#مدیریت_کلاس

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: فرزانه جعفری، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

https://t.me/rics_mmm1959/2432

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#رهبری
🔸#اندازه_مدرسه
🔸#تقویم_مدرسه
🔸#انواع_مدرسه
🔸#سرمایه

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: دکتر محمدحسین شریفیان، عضو هیئت علمی موسسه‌ی علوم شناختی

https://t.me/rics_mmm1959/2431

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#ساختار_خانواده
🔸#منابع_خانواده
🔸#محیط_خانه
🔸#نتایج_آموزشی_دانش_آموزان

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: فاطمه محمدی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

https://t.me/rics_mmm1959/2430

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#فراتحلیل
🔸#یادگیری_مرئی
🔸#جان_هتی
🔸#اعتماد_به_نفس
🔸#شخصیت_دانش_آموز
🔸#احساسات_و_یادگیری

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: سلمان رستمی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان

https://t.me/rics_mmm1959/2426

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#فراتحلیل
🔸#یادگیری_مرئی
🔸#جان_هتی
🔸#دستاوردهای_قبلی
🔸#مهارت_های_دانش_آموزان

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: سلمان رستمی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان

https://t.me/rics_mmm1959/2425

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#فراتحلیل
🔸#فرا_فراتحلیل
🔸#سنتز_فراتحلیل_ها
🔸#یادگیری_مرئی
🔸#جان_هتی
🔸#ارزشیابی
🔸#عوامل_اثرگذار_بر_عملکرد_تحصیلی
🔸#بهسازی_مدارس

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: حمیدرضا شجاعی شمیرانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر و راهبر آموزشی

https://t.me/rics_mmm1959/2424

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#فراتحلیل
🔸#فرا_فراتحلیل
🔸#سنتز_فراتحلیل_ها
🔸#یادگیری_مرئی
🔸#جان_هتی
🔸#ارزشیابی
🔸#عوامل_اثرگذار_بر_عملکرد_تحصیلی
🔸#بهسازی_مدارس

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: حمیدرضا شجاعی شمیرانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر و راهبر آموزشی

https://t.me/rics_mmm1959/2423

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#نقدهای_فراتحلیل
🔸#فرا_فراتحلیل_ها
🔸#سنتز_فراتحلیل_ها
🔸#عوامل_تعدیل_کننده
🔸#روش_های_تحقیق_سوگیرانه

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: دکتر ابراهیم طلایی،‌دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس

https://t.me/rics_mmm1959/2422