تجارب تحقیقاتی

 1. سومین مطالعۀ بین المللی ریاضیات و علوم (ایران – ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۰ – ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۲)
 2. اولویت های پژوهشی حوزه علوم انسانی، شورای پژوهشهای علمی کشور، ایران ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۸ –
 3. طراحی الگوی ارزشیابی مدیران ستادی و اجرایی، آموزش و پرورش، ایران ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۱ –
 4. بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۸۳ –
 5. تدوین سیاستهای راهبردی کاربرد ICT در آموزش و پرورش، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی،
  ایران ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۸۳ –
 6. بازنگری در الگوی مفهومی آموزش های فنی-حرفه ای در ایران، ایران  ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۸۳ –
 7. راهبرد ها و الگوهای آموزش علوم انسانی در آموزش عالی ایران راهبرد های آموزشی ایران، ایران ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۸۶ –

عضویت در مجامع علمی

 1. انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، عضو هیئت مدیره –
 2. انجمن برنامه ریزی درسی ایران، عضو هیئت مدیره –
 3. انجمن پژوهش های آموزشی ایران –
 4. انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا(AERA) –
 5. انجمن بین المللی برای پیشرفت برنامه درسی (IAACS) –

داوری مجلات

 • فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش ایران
 • پژوهش در مسائل تربیتی، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ایران
 • فصلنامه مطالعات برنامه درسی، انجمن برنامه ریزی درسی ایران
 • نشریه نوآوری های آموزشی، موسسه پژوهشی برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی ایران
 • نشریۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی درون شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران
 • مجلۀ بین المللی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس ایران
 • مجله Perspectives in Education آفریقای جنوبی

تجارب حرفه ای

 1. مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۶۱ – ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۶۴
 2. رئیس مرکز برنامه ریزی آموزشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۶۶ – ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۶۸
 3. سردبیر، فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشکده تعلیم و تربیت ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۶۷ –
 4. استادیار : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۶۷ – ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۶
 5. رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش، ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۴ – ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۶
 6. مشاور پژوهشی و برنامه ریزی وزیر، وزارت آموزش و پرورش ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۶۷ – ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۶
 7. رئیس گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۶۸ – ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۹
 8. مدیر کل، مرکز تحقیقات آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۶۹ –
  ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۱
 9. عضو هئیت مؤسس انجمن ایرانی تعلیم و تربیت (۱۳۷۰)
 10. سردبیر فضلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت (۱۳۷۵) –
 11. عضو هئیت مؤسس و عضو هویت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (۱۳۷۵)
 12. مؤسس نخستین نهاد پژوهشی در نظام آموزش و پرورش کشور (پژوهشکده تعلیم و تربیت) در سال ۱۳۷۵ که متعاقبا
  به سطح پژوهشگاه ارتقاء یافت (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)
 13. عضو کمیته واژه گزینی علوم تربیتی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۸۲ –
 14. سردبیر فصلنامه مطالعات برنامه درسی، انجمن برنامه ریزی درسی ایران، ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۸۲ –
 15. عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۸۲ – ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۸۴
 16. عضو شورایعالی آموزش و پرورش، ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۸۱ – ۲۰ / ۰۳ / ۱۳۸۵
 17. دانشیار: گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۷۶ – ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۵
 18. استاد تمام، دانشگاه تربیت مدرس ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۵
 19. مدیر گروه تعلیم و تربیت/ دانشگاه تربیت مدرس ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۸۶ –
 20. رئیس کمیته علوم تربیتی/ شورای برنامه ریزی/ وزارت علوم ۱۵ / ۰۶ / ۱۳۸۷ –
 21. سردبیر مجله بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۷)
 22. عضو هیئت تحریریه چندین مجله علمی پژوهشی دیگر مانند نورآوری های آموزشی ، مطالعات برنامه درسی – .
 23. عضو هیئت تحریریه مجله چشم انداز توسعه تعلیم و تربیت افریقای جنوبی –
 24. سه دوره رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ( ۱۳۸۷ – ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴ تاکنون)
 25. مجری طرح ” سند ملی آموزش و پرورش ” (۸۸-۸۳) یا سند توسعه راهبردی آموزش و پرورش که منجر به تصویب ”
  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ” در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد (۱۳۹۰)
 26. نماینده ایران در مجمع عمومی “انجمن بین المللی سنجش پیشرفت تحصیلی” (IEA) از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸
 27. هماهنگ کننده ملی پژوهش (NRC) در پژوهش موسوم به “سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم” (TIMSS) طی
  سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰
 28. مجری طرح ملی دانشنامه ایرانی برنامه درسی و رئیس شورای علمی آن
 29. عضویت در قطب علمی بومی سازی برنامه درسی در دانشگاه علامه طباطبایی
 30. عضو مجمع عمومی “انجمن بین المللی پیشرفت مطالعات برنامه درسی (IAACS) به نمایندگی از سوی جمهوری
  اسلامی ایران، از سال ۲۰۰۰ تا کنون