دکتر محمود مهرمحمدی از سیاست‌گذاری در آموزش عالی می‌گوید؛

باید ساختار برنامۀ درسی را وارونه کنیم