نوشته‌ها

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#راهبردهای_یادگیری
🔸#اثر_تدریس
🔸#موفقیت_تحصیلی
🔸#تدریس_هدفمند
🔸#تفکر_ارزیابانه

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: محسن بیات، دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

https://t.me/rics_mmm1959/2441