نوشته‌ها

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#پیام‌های_کلیدی
🔸#محتوای_ریاضی
🔸#آموزش_و_توسعه_حرفه‌ای #معلمان_ریاضی
🔸#هم‌ترازی
🔸#منابع_و‌_تکنولوژی
🔸#زمینه
🔸#انعطاف/#تاب‌آوری_سیستم
🔸#رسانه

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش نهم

مرورکننده: زهرا گویا، دکتری آموزش ریاضی / برنامه‌ریزی درسی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

https://t.me/rics_mmm1959/2483

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#زبان_و_#برنامه_درسی_ریاضی
🔸#عوامل_سیاسی_فرهنگی
🔸#دسترسی_عادلانه/منصفانه

🔸#زمینه
🔸#پژوهش‌های_بین_رشته_ای

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

مرورکننده: زهرا گویا، دکتری آموزش ریاضی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

https://t.me/rics_mmm1959/2479

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#چشم_انداز_یادگیری#سازمان_همکاری_و_توسعه_اقتصادی_اروپا_در_سال_۲۰۳۰
🔸#عاملیت_دانش_آموز
🔸#شایستگی‌_های_قابل_انتقال
🔸#چرخه_پیشبینی_اقدام_بازتاب
🔸#استانداردهای_ایالتی_هسته_مشترک_#برنامه_درسیریاضی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

مرورکننده: فاطمه حاج عزیزی، دانش‌آموخته آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، استاد آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان

https://t.me/rics_mmm1959/2478

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی
🔸#عوامل_(درگیر) و #فرایندها
🔸#مدل_سازی_اصلاح_برنامه_درسی

🔸#هویت_حرفه_ای_معلم

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

مرورکننده: سهیلا غلام آزاد، دکتری آموزش ریاضی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه آموزش و پرورش

https://t.me/rics_mmm1959/2474

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#جهانی_شدن
🔸#بین_المللی_شدن

🔸#تیمز
🔸#پیزا
🔸#برنامه_دوران_ریاضی_جدید
🔸#سواد_ریاضی

🔸#سواد_عددی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

مرورکننده: دکتر زهرا گویا، ‌دکتری آموزش ریاضی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

https://t.me/rics_mmm1959/2473

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی
🔸#زمینه
🔸#معلمان
🔸#منابع_درسی
🔸#سنجش
🔸#توسعه_حرفه_ای

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش سوم

مرورکننده: مریم محسن‌پور، دکتری سنجش آموزش، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

https://t.me/rics_mmm1959/2468