نوشته‌ها

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#زبان_و_#برنامه_درسی_ریاضی
🔸#عوامل_سیاسی_فرهنگی
🔸#دسترسی_عادلانه/منصفانه

🔸#زمینه
🔸#پژوهش‌های_بین_رشته_ای

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

مرورکننده: زهرا گویا، دکتری آموزش ریاضی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

https://t.me/rics_mmm1959/2479

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#چشم_انداز_یادگیری#سازمان_همکاری_و_توسعه_اقتصادی_اروپا_در_سال_۲۰۳۰
🔸#عاملیت_دانش_آموز
🔸#شایستگی‌_های_قابل_انتقال
🔸#چرخه_پیشبینی_اقدام_بازتاب
🔸#استانداردهای_ایالتی_هسته_مشترک_#برنامه_درسیریاضی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

مرورکننده: فاطمه حاج عزیزی، دانش‌آموخته آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، استاد آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان

https://t.me/rics_mmm1959/2478