نوشته‌ها

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی
🔸#زمینه
🔸#معلمان
🔸#منابع_درسی
🔸#سنجش
🔸#توسعه_حرفه_ای

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش سوم

مرورکننده: مریم محسن‌پور، دکتری سنجش آموزش، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

https://t.me/rics_mmm1959/2468