نوشته‌ها

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#معلم
🔸#یادگیری_مرئی
🔸#جان_هتی
🔸#ویژگی‌های_معلم
🔸#یادگیری_حرفه‌ای

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: مهدیه کریمی، دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی

https://t.me/rics_mmm1959/2433