نوشته‌ها

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley.

🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی
🔸#هوش مصنوعی
🔸#یادگیری ماشین
🔸#تدوین برنامه درسی
🔸#سواد هوش مصنوعی
🔸(رویکرد)#انطباق
🔸(رویکرد)#نصب
🔸#ارزشیابی آموزشی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2491

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، 2023)

مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر

https://t.me/rics_mmm1959/2490

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley.

🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی
🔸#هوش مصنوعی
🔸#یادگیری ماشین
🔸#تدوین برنامه درسی
🔸#سواد هوش مصنوعی
🔸(رویکرد)#انطباق
🔸(رویکرد)#نصب
🔸#ارزشیابی آموزشی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2491

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، 2023)

مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر

https://t.me/rics_mmm1959/2489

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley.

🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی
🔸#هوش مصنوعی
🔸#یادگیری ماشین
🔸#تدوین برنامه درسی
🔸#سواد هوش مصنوعی
🔸(رویکرد)#انطباق
🔸(رویکرد)#نصب
🔸#ارزشیابی آموزشی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2491

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، 2023)

مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر

https://t.me/rics_mmm1959/2488

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis

🔸#فبک
🔸#فلسفه برای کودکان
🔸#هوش مصنوعی
🔸#فلسفه برای کودکان دوره ابتدایی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2398

مرورکننده: عفت میرزا حسن‌پور، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر و تسهیلگر فلسفه برای کودکان

https://t.me/rics_mmm1959/2401

Maloy, R. W., Verock, R. E. A., Edwards, S. A., & Woolf, B. P. (2017). Transforming Learning With New Technologies. Pearson.

  • سواد دیجیتال
  • تفکر تاریخی
  • ماشین تدریس
  • هوش مصنوعی
  • شبکه های عصبی
  • نظریه های یادگیری
  • فناوری های نوین
  • برنامه درسی و تکنولوژی
  • تدریس مجازی
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

تحول در یادگیری با کاربست فناوری‌های جدید (مالوی و همکاران، 2017)

علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر:

https://t.me/rics_mmm1959/2114

راضیه جلیلی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی:

https://t.me/rics_mmm1959/2115