نوشته‌ها

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی
🔸#زمینه
🔸#معلمان
🔸#منابع_درسی
🔸#سنجش
🔸#توسعه_حرفه_ای

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش سوم

مرورکننده: مریم محسن‌پور، دکتری سنجش آموزش، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

https://t.me/rics_mmm1959/2468

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی_مدرسه_ای
🔸#انسجام
🔸#مرتبط_بودن
🔸#نظریه‌ها_و_روش‌_ها

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش سوم

مرورکننده: مسعود بهرامی بیدکلمه، دکتری آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

https://t.me/rics_mmm1959/2469

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی
🔸#نیروهای_پیشران_و_موانع
🔸#جنبش_ریاضی_جدید
🔸#جنبش_آموزش_ریاضی_واقعیت_مدار
🔸#نقش_ارزش_ها_و_فرهنگ

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

مرورکننده: سهیلا غلام آزاد، دکتری آموزش ریاضی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

https://t.me/rics_mmm1959/2464

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#برنامه_درسی_ریاضی
🔸#زمینه
🔸#دوران_ریاضی_جدید
🔸#مطالعات_تیمزو_پیزا

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

مرورکننده: زهرا گویا، ‌دکتری آموزش ریاضی/ برنامه‌ریزی درسی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

https://t.me/rics_mmm1959/2463

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature.

🔸#مطالعه_۲۴‌ام_ایکمای (کمیسیون بین‌المللی تدریس ریاضی)
🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی
🔸#سند_مطالعه
🔸#گزارش_کنفرانس_مطالعه

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2460

مرورکننده: زهرا گویا، ‌دکتری آموزش ریاضی/ برنامه‌ریزی درسی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

https://t.me/rics_mmm1959/2459