نوشته‌ها

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#استراتژی_یادگیری
🔸#یادگیری_سطحی
🔸#یادگیری_عمیق
🔸#انتقال_یادگیری
🔸#یادگیری_موفق

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: محمدرضا فرخ‌نیا، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تویینته هلند

https://t.me/rics_mmm1959/2440

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#معیارهای_موفقیت
🔸#بازخورد
🔸#مقاصد_یادگیری
🔸#روش_های_تدریس
🔸#پیچیدگی_شناختی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: حمیده بزرگ، دکتری برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگر برنامه درسی دبستان و پیش از دبستان

https://t.me/rics_mmm1959/2439

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#معیارهای_موفقیت
🔸#بازخورد
🔸#مقاصد_یادگیری
🔸#روش_های_تدریس
🔸#پیچیدگی_شناختی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: حمیده بزرگ، دکتری برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگر برنامه درسی دبستان و پیش از دبستان

https://t.me/rics_mmm1959/2438