نوشته‌ها

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley.

🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی
🔸#هوش مصنوعی
🔸#یادگیری ماشین
🔸#تدوین برنامه درسی
🔸#سواد هوش مصنوعی
🔸(رویکرد)#انطباق
🔸(رویکرد)#نصب
🔸#ارزشیابی آموزشی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2491

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، 2023)

مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر

https://t.me/rics_mmm1959/2490

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley.

🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی
🔸#هوش مصنوعی
🔸#یادگیری ماشین
🔸#تدوین برنامه درسی
🔸#سواد هوش مصنوعی
🔸(رویکرد)#انطباق
🔸(رویکرد)#نصب
🔸#ارزشیابی آموزشی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2491

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، 2023)

مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر

https://t.me/rics_mmm1959/2489

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley.

🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی
🔸#هوش مصنوعی
🔸#یادگیری ماشین
🔸#تدوین برنامه درسی
🔸#سواد هوش مصنوعی
🔸(رویکرد)#انطباق
🔸(رویکرد)#نصب
🔸#ارزشیابی آموزشی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2491

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، 2023)

مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر

https://t.me/rics_mmm1959/2488