• برگزیده علوم انسانی ششمین جشنواره بین المللی فارابی، رتبه سومین طرح پژوهشی حوزه علوم تربیتی/ روانشناسی و تربیت بدنی سال ۱۳۹۱

  • پژوهشگر برگزیده دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۳۹۱

  • استاد راهنمای برتر حوزه علوم انسانی در کشور، جهاد دانشگاهی، سال ۱۳۸۹

  • کتاب برگزیده، ترجمه "روش شناسی مطالعات برنامه درسی"، انتشارات سمت سال ۱۳۸۸

  • آموزشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۸

  • استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۸۷

  • استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۶

  • استاد راهنمای رساله دکتری برگزیده جشنواره علمی پژوهشی فردوسی، مشهد ۱۳۸۴