Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۵۷: مقایسه و کشورها فصل ۵۸: تاثیرات سنجش جهانی شده بر برنامه های درسی محلی: آنچه معلمان ژاپنی با آن روبرو هستند و چگونه آنها را به چالش می‌کشند فصل ۵۹: فراز و فرود استقلال برنامه […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۵۴: تاثیر اقتصادی آموزش: شواهد و مستندات فصل ۵۵: مرزهای بین دولتی بودن و خصوصی بودن در برنامه درسی و سیاست گذاری های آموزشی فصل ۵۶: سنجش های بین المللی از نتایج یادگیری دانش آموزان پیشینه […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۵۱: برنامه درسی در قرن بیست و یکم و چشم انداز امتحانات در آن فصل ۵۲: سنجش دانش آموز و ارتباط آن با برنامه درسی، تدریس و یادگیری در قرن بیست و یکم فصل ۵۳: سنجش […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۴۷: اجرای سنجش برای یادگیری در یک بافت کنفوسیوسی: مطالعه موردی هنگ کنگ فصل ۴۸: سنجش برای اجتماع یادگیری: یادگیرندگان، معلمان و سیاست گذاران فصل ۴۹: اصلاح برنامه درسی در آزمون و زمینه های پاسخگویی فصل […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۴۳: سنجش و برنامه درسی فصل ۴۴: درک معلمان از سنجش فصل ۴۵: نقش سنجش در پداگوژی – و چرا اعتبار مهم است فصل ۴۶: سنجش برای یادگیری: یک ابزار آموزشی پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/ […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۳۹: برنامه درسی سوادآموزی: یک بررسی انتقادی فصل ۴۰: سواد عددی در برنامه درسی، سرتاسر و فراتر از آن فصل ۴۱: برنامه های درسی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) در ایالات متحده و سایر کشورها […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۳۵: آموزش چندزبانه برای همه (MEFA): توانمندسازی زبانها و فرهنگ های غیرغالب از طریق طراحی برنامه درسی چندزبانه فصل ۳۶: خلاقیت، آموزش و برنامه های درسی فصل ۳۷: نقش و جایگاه بازی در آموزش و سنجش […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۳۰: آموزش علوم و رشد اقتصادی: برخی دلالت ها برای برنامه درسی، پداگوژی و سنجش فصل ۳۱: سنجش برنامه های درسی آموزش مهندسی پیش دانشگاهی: یک دیدگاه کل نگر و عمل گرا فصل ۳۲: آموزش محیط […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۲۴: «ارزش» رایانه و رایانش: به سوی یک ارزش شناسی جدید در فناوری آموزشی فصل ۲۵: جغرافیا فصل ۲۶: برنامه درسی تاریخ: یک تحلیل فرا آتلانتیک فصل ۲۷: برنامه درسی زبان های جهان فصل ۲۸: تربیت […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۲۰: برنامه درسی و پداگوژی: آینده یادگیری حرفه ای معلم و توسعه تخصص انطباقی فصل ۲۱: برنامه درسی و پداگوژی؛ معلمان به مثابه یادگیرندگان فصل ۲۲: هنر تجسمی فصل ۲۳: هنرهای نمایشی در یادگیری، برنامه درسی […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۱۵:قومیت و برنامه درسی فصل ۱۶: جنسیت و برنامه درسی فصل ۱۷: حقوق کودکان و صدای دانش آموز: فصل مشترک ها و پیامدهای آنها برای برنامه درسی و پداگوژی فصل ۱۸: نقش یادگیری های غیررسمی بر […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل دهم: پژوهش معلم (مدرس): درک تدریس از طریف پژوهش فصل یازدهم: فرهنگ و پداگوژی(ها): (آنچه) از زمان الکساندر ۲۰۱۱ آموخته ایم فصل دوازدهم: معلم و برنامه درسی: کاوشی در عاملیت زمان فصل سیزدهم: آموزش فراگیر در […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل پنجم: دانش و برنامه درسی: یک رویکرد عملگرا فصل ششم: دانش و برنامه درسی در جامعه شناسی دانش فصل هفتم: دیداکتیک فصل هشتم: علوم اعصاب تربیتی و یادگیری فصل نهم: بازاندیشی تربیت کودک محور پیشینه بحث: […]

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. برنامه درسی پیام های برآمده از برنامه درسی یکپارچگی برنامه درسی، پداگوژی و سنجش روندهای تاریخی در برنامه درسی و مطالعات برنامه درسی چرخش فرهنگی اجتماعی در برنامه درسی، پداگوژی و سنجش معرفت شناسی و روش شناسی […]