یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#یادگیری_مرئی🔸#جان_هتی 🔸#اعتماد_به_نفس 🔸#شخصیت_دانش_آموز 🔸#احساسات_و_یادگیری دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: سلمان رستمی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2426

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#دستاوردهای_قبلی🔸#مهارت_های_دانش_آموزان دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: سلمان رستمی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2425

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#فرا_فراتحلیل🔸#سنتز_فراتحلیل_ها🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#ارزشیابی🔸#عوامل_اثرگذار_بر_عملکرد_تحصیلی🔸#بهسازی_مدارس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حمیدرضا شجاعی شمیرانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر و راهبر آموزشی https://t.me/rics_mmm1959/2424

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#فرا_فراتحلیل🔸#سنتز_فراتحلیل_ها🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#ارزشیابی🔸#عوامل_اثرگذار_بر_عملکرد_تحصیلی🔸#بهسازی_مدارس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حمیدرضا شجاعی شمیرانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر و راهبر آموزشی https://t.me/rics_mmm1959/2423

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#نقدهای_فراتحلیل 🔸#فرا_فراتحلیل_ها🔸#سنتز_فراتحلیل_ها 🔸#عوامل_تعدیل_کننده 🔸#روش_های_تحقیق_سوگیرانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: دکتر ابراهیم طلایی،‌دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2422

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل🔸#یادگیری_مرئی 🔸#پژوهش_در_اجرا 🔸#علم_بهبود🔸#تأثیر دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: دکتر ابراهیم طلایی،‌دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2421

Hlebowitsh, P. (2012). When best practices aren’t: A Schwabian perspective on teaching. Journal of Curriculum Studies, 44(1), 1-12. 🔹#شواب🔹#لبویش🔹#تدریس_موثر🔹#بهترین_رویه_عمل🔹#علمی دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2418 مرورکننده: اعظم زرقانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه https://t.me/rics_mmm1959/2417

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فبک_آب🔸#فبک_اقیانوس🔸#فبک_دریا دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: معصومه پولادی، دکتری زبان و ادبیات فارسی،‌ تسهیلگر فلسفه برای کودکان https://t.me/rics_mmm1959/2413

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#زباله🔸#فبک_زباله دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: احمدرضا آذربایجانی (آذر)، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، مدیر و موسس مدرسه گفتگو https://t.me/rics_mmm1959/2412

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#جنگ_و_صلح🔸#نبرد 🔸#بخشش 🔸#عشق_و_نفرت دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: علی صابری ریسه، کارشناس ارشد فلسفه، تسهیلگر فلسفه برای کودکان https://t.me/rics_mmm1959/2411

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#زمان🔸#زمان_و_فبک 🔸#فبک دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: علی حسن‌زاده، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، تسهیلگر فلسفه برای کودکان https://t.me/rics_mmm1959/2410

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#تاب_آوری🔸#تاب_آوری_فبک🔸#فبک_قدرت_اراده🔸#فبک_پشتکار🔸#فبک_سازگاری🔸#فبک_اعتمادبنفس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: یحیی قائدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2409

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#پول🔸#فلسفه برای کودکان🔸#علم دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: محدثه آهی، دکتری فلسفه غرب، تسهیلگر فلسفه برای کودکان و نوجوانان https://t.me/rics_mmm1959/2405

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#سفر🔸#فلسفه برای کودکان🔸#فبک سفر دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: یحیی قائدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2404

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#علوم🔸#فلسفه برای کودکان🔸#فبک علوم دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: محمدرضا واعظی، دکتری فلسفه علم، پژوهشگر فلسفه دانشگاه بن آلمان https://t.me/rics_mmm1959/2403

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#تنوع زیستی🔸#تنوع🔸#تغییر دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: اسفندیار تیموری، دکتری زبان و ادبیات فارسی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2402

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فلسفه برای کودکان🔸#هوش مصنوعی🔸#فلسفه برای کودکان دوره ابتدایی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: عفت میرزا حسن‌پور، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر و تسهیلگر فلسفه برای کودکان https://t.me/rics_mmm1959/2401

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فراشناخت🔸#حرکات فکری🔸#لغات عمومی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: فاتح محمدی نیک، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2397

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فلسفه برای کودکان🔸#معلم فلسفی🔸#معلم تفکر دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: محمد ملاکی، دکتری علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2396

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فلسفه برای کودکان🔸#برنامه درسی فلسفه برای کودکان🔸#فلسفه برای کودکان دوره ابتدایی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: یحیی قائدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2395

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فلسفه برای کودکان🔸#برنامه درسی فلسفه برای کودکان🔸#فلسفه برای کودکان دوره ابتدایی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: یحیی قائدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2394

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#مضمون_محور🔸#تفکر_نقادانه🔸#تفکر_خلاقانه🔸#تفکر_همکارانه🔸#تفکر_غمخوارانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ استاد دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2393

پیچیده سازی مطالعات برنامه درسی: تأملی بر هدایای سخاوتمندانه و خلاقانه ویلیام دال جونیور (کوئین، 2019)

Quinn, M. (Ed.). (2019). Complexifying curriculum studies: Reflections on the generative and generous gifts of William E. Doll, Jr. Routledge. 🔸#پیچیده سازی برنامه درسی🔸#برنامه درسی به‌مثابه پژواک خنده خداوند🔸#برنامه درسی به‌مثابه زیست شاعرانه🔸#گفت‌و‌گوهای پیچیده🔸#برنامه درسی به‌مثابه راز🔸#برنامه درسی به‌مثابه نامه ای الهام‌بخش🔸#برنامه درسی به‌مثابه بازی با تفاوت‌ها🔸#مربی بازیگوش دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2380 مرورکننده: مصطفی […]

پیچیده سازی مطالعات برنامه درسی: تأملی بر هدایای سخاوتمندانه و خلاقانه ویلیام دال جونیور (کوئین، 2019)

Quinn, M. (Ed.). (2019). Complexifying curriculum studies: Reflections on the generative and generous gifts of William E. Doll, Jr. Routledge. 🔸#پیچیده سازی برنامه درسی🔸#برنامه درسی به‌مثابه پژواک خنده خداوند🔸#برنامه درسی به‌مثابه زیست شاعرانه🔸#گفت‌و‌گوهای پیچیده🔸#برنامه درسی به‌مثابه راز🔸#برنامه درسی به‌مثابه نامه ای الهام‌بخش🔸#برنامه درسی به‌مثابه بازی با تفاوت‌ها🔸#مربی بازیگوش دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2380 مرورکننده: مصطفی […]

Jirásek, I. (2023). Spiritual literacy: non-religious reconceptualisation for education in a secular environment. International Journal of Children’s Spirituality, 1-15 🔹#سواد معنوی 🔹#تربیت در محیط سکولار🔹#معنویت دینی 🔹#معنویت غیردینی🔹#تجربه دینی و معنوی 🔹#سواد معنوی غیردینی 🔹#توسعه سواد معنوی دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2375 مرورکننده: معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان […]

Jirásek, I. (2023). Spiritual literacy: non-religious reconceptualisation for education in a secular environment. International Journal of Children’s Spirituality, 1-15 🔹#سواد معنوی 🔹#تربیت در محیط سکولار🔹#معنویت دینی 🔹#معنویت غیردینی🔹#تجربه دینی و معنوی 🔹#سواد معنوی غیردینی 🔹#توسعه سواد معنوی دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2375 مرورکننده: معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان […]

Alonzo, A. C. (2023). Learning progressions: affordances, critiques, and pathways toward equity. نردبان یادگیری آلونزو صلاحیت اجزای صلاحیت تنوع برابری دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2370 مرورکننده: نرگس وکیلی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2369

OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. ویدیوی تکمیلی:https://t.me/rics_mmm1959/2366

OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. هوش مصنوعی و تربیت مهارت‌های خواندن و نوشتن مهارت‌های حساب پردازش زبان طبیعی استدلال ریاضیاتی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational […]

OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. هوش مصنوعی و تربیت مهارت‌های خواندن و نوشتن مهارت‌های حساب پردازش زبان طبیعی استدلال ریاضیاتی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational […]

OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. هوش مصنوعی و تربیت مهارت‌های خواندن و نوشتن مهارت‌های حساب پردازش زبان طبیعی استدلال ریاضیاتی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC آموزش‌پژوهی یاددهی_یادگیری توسعه ناحیه ای بافتار/زمینه ارتقاء دیسیپلین/ رشته کنفرانس آموزش‌پژوهی محیط مشارکت اشتراک گذاری عمومی اشتراک گذاری زمینه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر فخرالسادات میرحسینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: فصل پانزدهم و […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC خواندن دانش‌پژوهی آموزشی راهبرد خواندن گفتمان بین رشته ای رشدحرفه ای دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر فخرالسادات میرحسینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: فصل چهاردهم: https://t.me/rics_mmm1959/2356

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC نگارش دانش‌پژوهی آموزشی عمومیت بخشی مخاطب بین‌المللی مجله چندرشته‌ای نگارش مشارکتی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر فخرالسادات میرحسینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: فصل سیزدهم: https://t.me/rics_mmm1959/2355

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC ذهن‌های يادگيرندگان بلند فكركردن غبار ذهنی (مغزی) دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر محمد دادرس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران: فصل دوازدهم: https://t.me/rics_mmm1959/2354

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC مشاهده کلاس درس یادگیری مصاحبه مصاحبه‌های_آموزش‌پژوهی دانشجو ژرف_خوانی پژوهشگر_آموزش‌پژوه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر محمد دادرس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران فصل نهم، دهم و یازدهم: https://t.me/rics_mmm1959/2353

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC روشهای_تحقیق پرسشنامه مطالعه پیمایشی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر محمد دادرس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران فصل هشتم: https://t.me/rics_mmm1959/2352

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC شناسایی یک سنت پژوهش مفروضات پژوهش پارادایم اثبات گرا پارادایم ساخت گرا همسویی هدف پژوهش بررسی اخلاق بخشهای پیشین: آموزش‌پژوهی در عمل: آشکارسازی لحظات حساس عمل (چیک و رِم، ۲۰۱۸) – نکات مقدماتی/ دکتر محمود مهرمحمدی آموزش‌پژوهی […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC شهود حکایت مشاهده پرسیدن سؤالات معنادار مرور ادبیات (پیشینه پژوهشی) چشم انداز چندرشته ای بخشهای پیشین: آموزش‌پژوهی در عمل: آشکارسازی لحظات حساس عمل (چیک و رِم، ۲۰۱۸) – نکات مقدماتی/ دکتر محمود مهرمحمدی آموزش‌پژوهی در عمل: آشکارسازی […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC دانش‌پژوهی تدریس و یادگیری (آموزش‌پژوهی) بنیادهای قوی روشهاو روش شناسی ها تجربه تحصیل دانشگاهی ساخت یک تاثیر بخشهای پیشین: آموزش‌پژوهی در عمل: آشکارسازی لحظات حساس عمل (چیک و رِم، ۲۰۱۸) – نکات مقدماتی/ دکتر محمود مهرمحمدی دریافت […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC ساتل استاد آموزش‌پژوه دانشگاه آموزش‌پژوه آموزشگری در آموزش عالی تجربه تحصیل دانشگاهی آموزش پزشکی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر محمود مهرمحمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2345

Tröhler, D. (Ed.). (2023). Education, Curriculum and Nation-building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism. Taylor & Francis. ملت سازی ملی گرایی ملت جهان گرایی آموزش برنامه درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2342 روح الله آقاصالح، استادیار مدرسه تعلیم و تربیت، دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا – هامبولدت: https://t.me/rics_mmm1959/2341

تدریس معطوف به عصیان: تربیت به عنوان عمل به آزادی (هوکس، 1994)

hooks, b. (1994). Teaching to transgress: Education as the Practice of Freedom. Routledge. پداگوژی درگیرکننده تدریس برای عصیان پداگوژی ضداستعماری پداگوژی فمینیستی عدالت اجتماعی مراقبت و ارتباط دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2305 نکات مقدماتی : زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه خوارزمی: https://t.me/rics_mmm1959/2301 روح الله آقاصالح، استادیار مدرسه تعلیم و تربیت، دانشگاه پلی تکنیک […]

آموزش، برنامه درسی و ساخت ملت: مشارکت آموزش و پرورش تطبیقی در ادراک ملت ها و ملی گرایی (ترولر، 2023)

Tröhler, D. (Ed.). (2023). Education, Curriculum and Nation-building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism. Taylor & Francis. ملت سازی ملی گرایی ملت جهان گرایی آموزش برنامه درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2298 محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2296 علیرضا صادقی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار […]

پداگوژیِ عدالت اجتماعی در سراسر برنامه‌درسی: تمرین آزادی (چپمن و هابل، 2022)

Chapman, T. K., & Hobbel, N. (Eds.). (2022). Social justice pedagogy across the curriculum: The practice of freedom. Routledge. عاملیت آموزش دوزبانه چندفرهنگی انتقادی آموزش چندفرهنگی نظریه انتقادی آموزش انتقادی دانش بومی عدالت اجتماعی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2292 مجید ملکان، دکتری سیاست گذاری و مطالعات فرهنگی در آموزش و پرورش، مدرس دانشگاه تورنتو: https://t.me/rics_mmm1959/2285 […]

پنج ذهن برای آینده (گاردنر، 2006)

Gardner, H. (2006). Five Minds for the Future. United States: Harvard Business School Press گاردنر ذهن ذهنیت ذهنیت رشته ای ذهنیت سنتزگر ذهنیت خلاق ذهنیت احترام به دیگری ذهنیت اخلاقی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2282 محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2279 ابراهیم طلایی، دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه […]

اثر بین نسلی معمای برنامه درسی: میراث علمی جوزف. جی. شواب (بن پرتز و کریگ، 2017)

en-Peretz, M., & Craig, C. J. (2017). Intergenerational impact of a curriculum enigma: The scholarly legacy of Joseph J. Schwab. Educational Studies, ۴۴(۴), ۴۲۱-۴۴۸. جوزف شواب رالف تایلر الیوت آیزنر لی شولمن دلیبریشن کامان پلیس پرکتیکال زیست شناسی برنامه درسی دانشگاهی دانشگاه شیکاگو پژوهش تربیتی نفوذ بین نسلی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2275 عظیمه سادات […]

دیداکتیک در جهان در حال تغییر. (لیگوزات، کلته و المکویست، 2023)

Ligozat, F., Almqvist, J., Klette, K., & Rakhkochkine, A. Didactics in a changing world: European perspectives on teaching, learning and the curriculum. Springer International Publishing. دیداکتیک جهان در حال تغییر پداگوژی دانش محتوایی پداگوژی بیلدونگ برنامه درسی مدل های دیداکتیک دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2269 فاطمه نظری، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران […]

Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. India: Bloomsbury Academic. میز آموزش انتقادی حوادث سال ۱۴۰۱ بومی سازی پداگوژی دولت رفاه نئولیبرالسیم هنری ژیرو پائولو فریره پیتر مک لارن سیاست فرهنگی فرهنگ اثبات گرایی انتونیو گرامشی دموکراسی آموزش عالی آموزش عمومی پداگوژی عمومی آموزش دائمی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2263 مجید ملکان، دکتری سیاست گذاری […]

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. فراتحلیل فرا فراتحلیل سنتز فراتحلیل ها یادگیری مرئی جان هتی مایکل اسکریون ارزشیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد تحصیلی بهسازی مدارس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 ابراهیم طلایی، دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه […]

Desha, C. & Hargroves K. C. (2014). Higher education and sustainable development: A model for curriculum renewal. Routledge. آموزش عالی برنامه درسی توسعه پایدار طرح ریزی برنامه درسی توسعه پایدار تسریع بازنگری سریع برنامه درسی مارپیچ برنامه درسی نیازهای صنعت و روندها شناسایی ویژگی های فارغ التحصیلان دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2252 آسیه آل مراد، […]

Tröhler, D. (Ed.). (2023). Education, Curriculum and Nation-building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism. Taylor & Francis. برنامه درسی دولت ملت ملی گرایی هویت ملی آموزش و پرورش تطبیقی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2244 عباس معدن دار آرانی، دکتری آموزش و پرورش تطبیقی، استادیار دانشگاه لرستان، دبیر روابط بین المللی […]

Chen, S. (2023). Currere and Legacy in the Context of Family Business: Towards a New Theory of Intergenerational Learning. Taylor & Francis. خودمردم نگاری خودشرح حال نویسی کورره تجارب زیسته میراث دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2240 آمیتیدا روزگار، دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی: https://t.me/rics_mmm1959/2238 https://t.me/rics_mmm1959/2239

Adams, K. (2019). Navigating the spaces of children’s spiritual experiences: influences of tradition (s), multidisciplinarity and perceptions. International Journal of Children’s Spirituality, 24(۱), ۲۹-۴۳. تجربه معنوی مواجهه معنوی کودکان فرشته رویا راهبری چندرشته ای فضا سنت دین دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2231 کامران شهبازی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز: https://t.me/rics_mmm1959/2229 https://t.me/rics_mmm1959/2230

O’Connor, K. (2022). Unbundling the University Curriculum: MOOCs, Online Program Management and the Knowledge Question. Springer Nature. موک ها آموزش عالی دوره های باز آنلاین گسترده آموزش از راه دور نظریه های یادگیری برنامه درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2226 علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر: https://t.me/rics_mmm1959/2224 فرهاد سراجی، دکتری مطالعات برنامه […]

اوکادا و بامکین (2022). برنامه‌درسی مدارس ژاپن برای دهه 2020: سیاستها، خط مشی و آموزش.

Okada, A. & Bamkin, S. (2022). Japan’s School Curriculum for The 2020s: Politics, Policy, and Pedagogy (Vol. 67). Springer Nature برنامه درسی ملی ژاپن یادگیری فعال محتوای جدید تصمیمات پاندولی جامعه دانش بنیان سیاست آموزش زبان انگلیسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2208 پیشگفتار: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2204 فصل اول: […]

سرکوب شده بواسطه عملکردگرایی؛ حق معنوی کودک در عصر الزامات تربیتی نئولیبرال (هاید،2021)

Hyde, B. (2021). Silenced by performativity: The child’s right to a spiritual voice in an age of neoliberal educational imperatives. International journal of children’s spirituality, ۲۶(۱-۲), ۹-۲۳. تربیت معنوی معنویت در کودکان حقوق کودک صدای معنوی صدای معنوی کودکان دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2201 معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا […]

افلند (2022). هنر و شناخت: تلفیق هنرهای تجسمی در برنامه درسی. انتشارات کالج معلمان.

Efland, A. (2002). Art and cognition: Integrating the visual arts in the curriculum. Teachers College Press تربیت هنری هنرهای تجسمی کارکردهای شناختی برنامه درسی در هنر تلفیق دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2195 علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر: https://t.me/rics_mmm1959/2193 راحله نوری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ملایر، معلم ابتدایی ملایر: https://t.me/rics_mmm1959/2194

Krogh, E., Qvortrup, A., & Graf, S. T. (Eds.). (2022). Bildung, Knowledge, and Global Challenges in Education: Didaktik and Curriculum in the Anthropocene Era. Taylor & Francis. بیلدونگ دانش دوره تاثیرگذاری انسان بر زمین دیداکتیک برنامه درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2189 فاطمه نظری، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز: https://t.me/rics_mmm1959/2188

Fazeli, N. (2022). Death of the school or the Subject?. Journal of Curriculum Studies, 17(66), 5-40. 🔘مرگ مدرسه یا مدرگ سوژه؟؛ نقدها و پاسخ ها نظام مدرسه ای ایران بحران آموزشی تربیت سوژه سوژه مدرن سوژه مقاوم سوژه مومن سوژه مدنی مرگ مدرسه دریافت فایل الکترونیکی مقاله: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه […]

Fazeli, N. (2022). Death of the school or the Subject?. Journal of Curriculum Studies, 17(66), 5-40. نظام مدرسه ای ایران بحران آموزشی تربیت سوژه سوژه مدرن سوژه مقاوم سوژه مومن سوژه مدنی مرگ مدرسه دریافت فایل الکترونیکی مقاله: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: نکات مقدماتی https://t.me/rics_mmm1959/2175 نعمت الله فاضلی، دکتری […]

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage. مدرسه زدایی تربیت معلم دانشجومعلم دانشگاه مجازی تکنولوژی دانش تخصصی دانش عملی دانش اجتماع همکاری نئولیبرالیزم سیاست ملی آموزش و پرورش بخشهای پیشین: دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – دکتر محمود […]

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage. دانش محتوایی تربیتی دانش موضوعی دانشجومعلمان دوره آموزشی تجربه میدانی سایر بخش های کتاب: دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت […]

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage. STEM شکل دهی سیاسی تربیت معلم تربیت معلم مدرسه محور تربیت معلم دانشگاه محور اصلاح برنامه درسی هنرهای خلاق آموزش و یادگیری در/از طریق هنر هنر در آموزش قبل و حین خدمت معلمان تربیت دینی معلم دینی نظریه […]

طراحی برنامه درسی فناوری های یادگیری آموزش عالی فناوری های وب ۲ ۰ شبکه های یادگیری مجازی آموزش باز آکو یادگیری مشارکتی مجازی یادگیری مبتنی بر پژوهش یادگیری شخصی سازی شده آموزش مبتنی بر شایستگی طراحی آموزشی یادگیری تجربی تدریس متقابل یادگیری ترکیبی آزمایشگاه دیجیتال تفکر بالینی دانش رویه ای حل مسئله شبیه سازی همسویی […]

ریکز

منبع ‌شناسی مطالعات برنامه درسی (ریکز) به صورت آنلاین برگزار می کند: نظرسنجی ریکز لینک مشارکت:🔗 ۱: yun.ir/5hmga1 🔗 ۲: https://forms.gle/9AbuY2GmrToQzTx97 🔗 ۳: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZWilODVxq5GKyQg5CFlgN3Pm42eLbN9-UADMWuHJueF0i9g/viewform?usp=sf_link 📣 📣📣 لطفاً این پست را برای دوستان خود ارسال کنید.

Joseph, PB. (2021). Cultures of Curriculum. In Oxford Research Encyclopedias, Education (online). فرهنگ های برنامه درسی رویکردهای برنامه درسی مردم نگاری بازآرایی فرهنگی دریافت فایل دیجیتال مقاله: زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی: https://t.me/rics_mmm1959/2134

آزادی برای تغییر (فولن، 2015)

Fullan, M. (2015). Freedom to change: Four strategies to put your inner drive into overdrive. John Wiley & Sons. آزادی تغییر آزادی منفی مایکل فولن بازخورد دریافت فایل الکترونیکی کتاب: از سلسله میزهای تخصصی ریکز، میز تغییر و نوآوری تقدیم میکند: سید محمد حسینی، دکتری مطالعات برنامه درسی از دانشگاه خوارزمی: https://t.me/rics_mmm1959/2129

نظریه بیلدونگ - از فون هومبولت تا کلافکی و فراتر از آن (فوس‌ترام و آیلکز، 2020)

Sjöström, J., & Eilks, I. (2020). The Bildung theory—from von Humboldt to Klafki and beyond. In Science education in theory and practice (pp. 55-67). Springer, Cham. نظریه بیلدونگ آموزش علوم فون هومبولت کلافکی دیداکتیک دریافت فایل الکترونیک کتاب: دکتر احمد بنی اسدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2121

تحول در یادگیری با کاربست فناوری‌های جدید (مالوی و همکاران، 2017)

Maloy, R. W., Verock, R. E. A., Edwards, S. A., & Woolf, B. P. (2017). Transforming Learning With New Technologies. Pearson. سواد دیجیتال تفکر تاریخی ماشین تدریس هوش مصنوعی شبکه های عصبی نظریه های یادگیری فناوری های نوین برنامه درسی و تکنولوژی تدریس مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت فایل الکترونیکی کتاب: علی نوری، دکتری […]

ریکز

ریکز در ۴ سالگی 🌱 به نام خداوند مهربان 🌿 آن‌چه در‌ این مجموعه گردآمده و تقدیم مخاطبان شده است، متن ویراسته‌ی نکاتی است که شرکت‌کنندگان در میزگردهای نشست مجازی متعلق به ۴ ساله‌شدن کانال منبع شناسی مطالعات برنامه درسی(#ریکز) مطرح کردند. از مدعوین درخواست شده بود نگاهی انتقادی و کاستی‌جویانه به این حرکت بیندازند […]

پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، 2018)

Dawson & Lee. (2018). Drama-Based Pedagogy. intellect Bristol, UK / Chicago, USA. ماهیت و راهبردهای پداگوژی نمایش محور فعالسازی گفتگو بازی تئاتر به عنوان استعاره عملکرد تصویر عملکرد نقش دریافت فایل الکترونیکی کتاب: دکتر بهارک اعظمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر: https://t.me/rics_mmm1959/2105

پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، 2018)

Dawson & Lee. (2018). Drama-Based Pedagogy. intellect Bristol, UK / Chicago, USA. ماهیت و راهبردهای پداگوژی نمایش محور فعالسازی گفتگو بازی تئاتر به عنوان استعاره عملکرد تصویر عملکرد نقش دریافت فایل الکترونیکی کتاب: دکتر بهارک اعظمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر: https://t.me/rics_mmm1959/2101

پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، 2018)

Dawson & Lee. (2018). Drama-Based Pedagogy. intellect Bristol, UK / Chicago, USA. نمایش پداگوژی برنامه درسی گفتگو روایت زیباشناسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: دکتر بهارک اعظمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر: https://t.me/rics_mmm1959/2097

Mackh, B. M. (2018). Higher education by design: Best practices for curricular planning and instruction. Routledge

Mackh, B. M. (2018). Higher education by design: Best practices for curricular planning and instruction. Routledge. نظام های آموزش عالی برنامه ریزی درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: مریم حسینی، دکتری مطالعات برنامه درسی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: قسمت اول: https://t.me/rics_mmm1959/2091 قسمت دوم: https://t.me/rics_mmm1959/2092 قسمت سوم: https://t.me/rics_mmm1959/2093

Mackh, B. M. (2018). Higher education by design: Best practices for curricular planning and instruction. Routledge

Mackh, B. M. (2018). Higher education by design: Best practices for curricular planning and instruction. Routledge فهم نظریه تربیتی سنجش آموخته ها برنامه ریزی برای آموزش اثربخش آینده آموزش عالی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2087

دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، 2006)-بخش سوم

Green, J. L., Camilli, G., & Elmore, P. B. (Eds.). (2006). Handbook of complementary methods in education research. Routledge. پژوهش فراتحلیل پژوهش مردم نگاری سیاست پژوهی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: جواد حاتمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2080 زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی: https://t.me/rics_mmm1959/2081 فاطمه راغب، دکتری تصمیم […]

دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، 2006)

Green, J. L., Camilli, G., & Elmore, P. B. (Eds.). (2006). Handbook of complementary methods in education research. Routledge. روش میکروژنتیک روش پژوهش رِوایی روش کاوش فلسفی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: اقبال قاسمی پویا، دکتری تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، هیئت علمی بازنشسته پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: https://t.me/rics_mmm1959/2073 محمد عطاران، دکتری مطالعات برنامه […]

دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، 2006)

Green, J. L., Camilli, G., & Elmore, P. B. (Eds.). (2006). Handbook of complementary methods in education research. Routledge. روش‌های مطالعه موردی تحلیل بین موردی سنجش برنامه درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: ابراهیم طلائی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2067 غلامرضا یادگارزاده، دکتری برنامه درسی آموزش عالی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی: https://t.me/rics_mmm1959/2065 […]

ریکز

Green, J. L., Camilli, G., & Elmore, P. B. (Eds.). (2006). Handbook of complementary methods in education research. Routledge. معرفی کلی دستنامه پژوهش آمیخته با عمل پژوهش مبتنی بر هنر پژوهش تاریخی در تعلیم و تربیت دریافت فایل الکترونیکی کتاب: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: پژوهش آمیخته با عمل https://t.me/rics_mmm1959/2059 […]

احیای الگوی فرایندی در طراحی برنامه‌درسی

Cheng-Yu Hung (2021). The revival of the process model in curriculum design: changes and challenges in the new taiwanese citizenship curriculum. JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES. مدل فرایندی مدل محصول محور پرکتیکال شوآب مطالعات اجتماعی طراحی برنامه درسی عاملیت معلم دریافت فایل الکترونیکی مقاله: دکتر محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: شنیدن […]

Mueller, J. J., & File, N. (Eds.). (2020). Curriculum in early childhood education: Re-examined, reclaimed, renewed. Routledge. بافت اجتماعی سیاسی حاکم بر برنامه درسی تربیت اوان کودکی (تاک) رویکردهای خاص برنامه درسی تاک برخورد انتقادی با آنچه که در حوزه برنامه درسی تاک می گذرد احیاء برنامه درسی تاک دریافت فایل الکترونیکی کتاب: دکتر ابراهیم […]

مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ رشته ها، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت (کاثبرت و استندیس، 2021)

Cuthbert, A. S., & Standish, A. (Eds.). (2021). What Should Schools Teach?: Disciplines, subjects and the pursuit of truth. UCL Press. فصل ۱۲: شیمی فصل ۱۳: فیزیک فصل ۱۴: ریاضیات پیشینه بحث: مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ (کاثبرت و استندیس، ۲۰۲۱) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ (کاثبرت و […]

مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ رشته ها، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت (کاثبرت و استندیس، 2021)

Cuthbert, A. S., & Standish, A. (Eds.). (2021). What Should Schools Teach?: Disciplines, subjects and the pursuit of truth. UCL Press. فصل ۹: تاریخ فصل ۱۰: تربیت دینی فصل ۱۱: زیست شناسی پیشینه بحث: مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ (کاثبرت و استندیس، ۲۰۲۱) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ […]

مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ رشته ها، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت (کاثبرت و استندیس، 2021)

Cuthbert, A. S., & Standish, A. (Eds.). (2021). What Should Schools Teach?: Disciplines, subjects and the pursuit of truth. UCL Press. فصل ۶: موسیقی فصل ۷: زبان های خارجی فصل ۸: جغرافیا پیشینه بحث: مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ (کاثبرت و استندیس، ۲۰۲۱) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ […]

مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ رشته ها، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت (کاثبرت و استندیس، 2021)

Cuthbert, A. S., & Standish, A. (Eds.). (2021). What Should Schools Teach?: Disciplines, subjects and the pursuit of truth. UCL Press. مقدمه و معرفی پروژه فصل ۲: موضوعات درسی فصل ۳: ادبیات انگلیسی فصل ۴: هنر فصل ۵: نمایشنامه پیشینه بحث: مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ (کاثبرت و استندیس، ۲۰۲۱) – دکتر محمود مهرمحمدی […]

لوگوی ریکز

Webster, R. S. (2022). Spiritual education for a post-capitalist society. Educational Philosophy and Theory, 54(3), 288-298. تربیت معنوی تربیت اجتماعی دموکراسی آگاهی انتقادی دیوئی فریره جامعه پساسرمایه داری سرمایه داری ایدئولوژی نئولیبرال مالکیت رسانه سانسور دیدگاه ها دریافت فایل الکترونیکی مقاله: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: معصومه کیانی، دکتری فلسفه […]

پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، 2005)

من و آیزنر: یک روایت آتوبیوگرافیک پیشینه بحث: پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر – بخش دوم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر – بخش سوم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) پالت […]

پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، 2005)

Uhrmacher, P. B., & Matthews, J. (2005). Intricate palette: Working the ideas of Elliot Eisner. Prentice Hall. فصل ۱۸: الیوت آیزنر در نقش مربی فصل ۱۹: مصاحبه ای با ماکسین گرین پیشینه بحث: پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت […]

پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، 2005)

Uhrmacher, P. B., & Matthews, J. (2005). Intricate palette: Working the ideas of Elliot Eisner. Prentice Hall. فصل ۱۵: حفظ زیبایی یادگیری: ویژگی‌های یک برنامه‌درسی زیبایی شناختی فصل ۱۶: اصلاحات آموزشی و فرصت‌های پیش‌روی برنامه‌درسی مطالعات اجتماعی فصل ۱۷: او نباید فکر کند که این جنگ تمام شده و طرف مقابل پیروز شده است چون […]

پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، 2005)

Uhrmacher, P. B., & Matthews, J. (2005). Intricate palette: Working the ideas of Elliot Eisner. Prentice Hall. فصل ۱۰: تحقیق آموزشی مبتنی بر هنر و شجاعت حرفه‌ای الیوت آیزنر فصل ۱۱: جهان‌های چندگانه، راه‌های متعدد شناخت: کمک‌های ویژه‌ی الیوت آیزنر به تحقیقات آموزشی فصل ۱۲: به تصویر کشیدن آنچه در دنیای عمل آموزشی می‌گذرد: چه […]

پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، 2005)

Uhrmacher, P. B., & Matthews, J. (2005). Intricate palette: Working the ideas of Elliot Eisner. Prentice Hall. فصل ۶: اهمیت هنرمند بودن: تأملاتی در مورد الیوت آیزنر فصل ۷: نقادی آموزشی، آموزش موزه ای، و منتقدان مبتدی فصل ۸: آیزنر در بریتانیا فصل ۹: اندیشه آیزنر از دیدگاه یک مربی موسیقی پیشینه بحث: پالت رنگارنگ: […]

پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، 2005)

Uhrmacher, P. B., & Matthews, J. (2005). Intricate palette: Working the ideas of Elliot Eisner. Prentice Hall. 🔹Chapter1:Building His Palette of Scholarship: A Biographical Sketch of Elliot Eisner🔹Chapter2:Sensibility and Imagination:Curriculum Contributions of Elliot W. Eisner🔹Chapter3:The Mind’s Eye🔹 Chapter4:The Curriculum as a Mind-Altering Device🔹 Chapter5: Standing on Elliot Eisner’s Shoulders دریافت فایل دیجیتال کتاب: مقدمه: دکتر […]

برنامه درسی و نسل مدینه فاضله: بازجویی از وضعیت کنونی نظریه برنامه درسی انتقادی (پاراسکوا، 2021)

Paraskeva, J. M. (2021). Curriculum and the generation of utopia: Interrogating the current state of critical curriculum theory. Routledge. بازجویی از وضعیت کنونی نظریه انتقادی برنامه درسی انسان‌گرایی پس‌رونده مقاومت در مقابل هستی‌شناسی های جدید تاریخچه نظریه انتقادی نسل مدینه‌فاضله رجعت به موقعیت‌های اولیه برنامه‌درسی نواستعمارگرایی و استعمارزدایی دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی […]

دانش، محتوا، برنامه درسی و دایدکتیک: فراسوی واقع گرایی اجتماعی

Deng, Z. (2020). Knowledge, content, curriculum and didaktik: Beyond social realism. Routledge. نظریه دانش برنامه درسی دانش بنیان بیلدونگ آموزش آزاد اندیشانه نظریه محتوا دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: دکتر ابراهیم طلائی، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: دکتر علی زند، دانش آموخته مطالعات برنامه درسی، معلم و پژوهشگر:

ریکز

بازخوانی ارزیابانه‌ی یک پروژه در رشته‌ی مطالعات برنامه‌درسی: «ریکز» در ۴ سالگی🔹 جمعه ، ۱۰ دیماه ۱۴۰۰ (تاریخ پیشین جلسه ۳ دی ماه بود که به علت مشکلات فنی، به تعویق افتاد).🔹 ساعت: ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰🔹 لینک حضور:https://connect.modares.ac.ir/hum/ اطلاعات بیشتر درباره ریکز: درباره ریکز – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012)

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing. فبک در نمایش فبک در تربیت بدنی و ورزش مدرسه فبک در فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ضمیمه:خلاصه ای از تاریخ فبک و ساپره (انجمن پیشبرد کاوشگری و تامل فلسفی در تربیت) دریافت فایل دیجیتال کتاب: پیشینه بحث: بخش […]

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012)

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing. فبک در تاریخ فبک در جغرافیا فبک در هنر فبک در موسیقی تاریخ فبک مهارتها و مفاهیم فلسفی تاریخ یادگیری کاوشگرانه کاوشگری فلسفی مفاهیم زیباشناختی موسیقی مدرسه دریافت فایل دیجیتال کتاب: پیشینه بحث: بخش اول: فلسفه برای کودکان در […]

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012)

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing. فبک در تربیت دینی فبک در پرورش سلامت فردی و اجتماعی پرسشهای وجودی کاوشگری فلسفی ارزیابی تفسیر بسترسازی پرورش سلامت اقتصادی فردی و اجتماعی دریافت فایل دیجیتال کتاب: پیشینه بحث: بخش اول: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه […]