RICS

(Resources in Curriculum Studies)

منابع خوب رشته مطالعات برنامه درسی به روایت دکتر محمود مهرمحمدی

کتاب های خوب و خواندنی مقالات خواندنی

مجموعه ای در دسترس تمام علاقمندان

اما ریکز چیست و چطور کار می‌کند؟ در ادامه، معرفی این بخش را از زبان دکتر محمود مهرمحمدی بشنوید.