• سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی در دانشگاه دولتی لبنان، دانشکده ویژه برنامه‌های دکتری علوم انسانی و اجتماعی. موضوع سخنرانی: چبستی، چرایی و چگونگی کثرت گرایی روش شناختی در پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی
    تاریخ: پنج شنبه، ۱۱ بهمن ۹۷

http://alnarjes.net/?p=660

  • برگزاری کارگاه برنامه ریزی درسی برای موسسان و مدیران مدیران بخشی از مدارس غیر دولتی لبنان. از تاریخ ۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۹۷

http://www.alraiionline.com/news/7994