تغییر و اجرای برنامه درسی

مهرمحمدی، محمود – حسینی، سید محمدحسین

انتشارات سمت

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۰۲۰۷۶۸-۷
کنگره: LB2806/15
کتابشناسی ملی: ۶۰۵۵۶۹۳
دیویی: ۳۷۵/۰۰۱
تعداد صفحات : ۲۶۴

خلاصه اثر

تغییر برنامه درسی به عنوان موضوع اساسی و همیشگی نظام های آموزشی، ابعاد مختلفی دارد؛ از یک طرف، با دانش تغییر به طور اعم در ارتباط است و از مفهوم، درجه، نیروها، مقیاس، زمان بندی، چرایی و رویکردهای تغییر تأثیر می پذیرد و از طرف دیگر، به عنوان یک حوزه مطالعاتی، دانش خاص خود را دارد و مفهوم، ابعاد، شکل ها، مؤلفه ها، چرایی، سیر تاریخی، رویکردها، الگوها، فرایند و بازیگران تغییر برنامه های درسی را شامل می شود.

این موضوعات در قالب نه فصل در این اثر مدنظر قرار گرفته اند. امید است خوانندگان با مطالعه آن به حداقل های سواد تغییر برنامه های درسی دست یابند.

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: بنیان های نظری تغییر
مقدمه
چیستی تغییر
معنی و مفهوم تغییر
درجه یا مرتبۀ تغییر
نیروها و منابع تغییر
سطح یا مقیاس تغییر
زمان بندی تغییر
کانون تغییر
چرایی تغییر
چگونگی تغییر
رویکردهای تغییر
بنیان های نظری تغییر و تغییر برنامه های درسی
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل دوم: چیستی تغییر برنامۀ درسی
مقدمه
معنی و مفهوم برنامۀ درسی
عناصر برنامۀ درسی
انواع برنامۀ درسی
معنی و مفهوم تغییر برنامۀ درسی
تغییر، نوآوری، اصلاح یا جنبش برنامۀ درسی
تغییر یا نوآوری برنامۀ درسی
تغییر یا اصلاح برنامۀ درسی
تغییر یا جنبش برنامۀ درسی
ابعاد تغییر آموزشی و برنامۀ درسی
شکل های تغییر برنامۀ درسی
مؤلفه های تغییر برنامۀ درسی
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل سوم: چرایی تغییر برنامه های درسی
مقدمه
تغییرات اجتماعی
تغییرات سیاسی
تغییرات فرهنگی
تغییرات اقتصادی
تغییرات علمی فناورانه
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل چهارم: تاریخ تغییر برنام ههای درسی در سطح بین المللی
مقدمه
الف) دوره اول تغییر برنامه های درسی: قرن شانزدهم تا دهۀ ۱۹۶۰
ب) دوره دوم تغییر برنامه های درسی: دهۀ ۱۹۶۰ تاکنون
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل پنجم: تاریخ تغییر برنام ههای درسی در سطح ملی
مقدمه
تغییر برنامه های درسی قبل از دهۀ ۱۳۴۰
انقلاب آموزشی دهۀ ۱۳۴۰
تغییر بنیادی نظام آموزشی و برنامه های درسی اوایل انقلاب اسلامی
تغییر بنیادی نظام آموزشی و برنامه های درسی دهۀ ۱۳۶۰ و اوایل دهۀ ۱۳۷۰
تحول بنیادین نظام آموزشی و برنامه های درسی دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل ششم: رویکردهای تغییر برنام ههای درسی
مقدمه
الف) رویکردهای تغییر برنامۀ درسی
۱٫ رویکرد خطی، بالا به پایین و متمرکز تغییر برنامه های درسی
۲٫ رویکرد خطی، پایین به بالا و غیرمتمرکز تغییر برنامه های درسی
۳٫ رویکرد مشارکتی تغییر برنامه های درسی
ب) رویکردهای اجرای برنامۀ درسی
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل هفتم: الگوهای تغییر برنام ههای درسی
مقدمه
الگوی فرایند تغییر هوِلاک و زلوتلو
۰٫ توجه
۱٫ ارتباط دادن
۲٫ بررسی کردن
۳٫ به دست آوردن
۴٫ آزمودن
۵٫ بسط دادن
۶٫ نوسازی
الگوی پذیرش نگرانیمحور هال و دیگران
الگوی مقاومت در برابر تغییر زالتمن و دانکن
۱٫ موانع فرهنگی تغییر
۲٫ موانع اجتماعی تغییر
۳٫ موانع سازمانی تغییر
۴٫ موانع روان شناختی تغییر
الگوی شرایط تغییر ایلای
۱٫ نارضایتی از وضع موجود
۲٫ کسب دانش و مهارت های لازم توسط مجریان تغییر
۳٫ در دسترس بودن منابع و امکانات برای اجرای تغییر یا نوآوری
۴٫ وجود زمان لازم برای یادگیری، سازگاری، تلفیق و تأمل مجریان
۵٫ ارائۀ پاداش ها یا پرداخت هایی به شرکت کنندگان و پذیرندگان تغییر یا نوآوری
۶٫ توانمندسازی و تشویق شرکت کنندگان در فرایند تغییر
۷٫ پشتیبانی محترمانه و کلامی از تغییر توسط بازیگران و دیگر دست اندرکاران
۸٫ آشکار بودن رهبری تغییر
الگوی عوامل مؤثر بر اجرای تغییر فولن
الف) ویژگی های تغییر
ب) شرایط محلی
ج) عوامل بیرونی
الگوی نظام مند تغییر باناتی
الگوی ویژگی های تغییر راجرز
۱٫ مزایای مرتبط
۲٫ توانایی سازگاری
۳٫ پیچیدگی
۴٫ امتحان پذیری
۵٫ مشاهده پذیری
الگوی ارتباطی تغییر السوورس
الگوی تغییر سهسطحی چنگ
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل هشتم: فرایند تغییر برنام ههای درسی
مقدمه
۱٫ آغاز
۲٫ اجرا
۳٫ نهادینه سازی
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل نهم: بازیگران تغییر برنام ههای درسی
مقدمه
دانش آموز
معلم
الف) شرایط مشارکت معلمان در تغییر برنامه های درسی
ب) حالت های مشارکت معلمان در تغییر برنامه های درسی
ج) الگوهای مشارکت معلمان در تغییر برنامه های درسی
مدیر یا رهبر تغییر
نیروی انسانی
والدین
جامعه
مؤلفان و متخصصان رشته های علمی
رئیس جمهور یا شخص اول دولت کشور
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
منابع
واژه نامه

نظرورزی برای اعتلای تربیت

جلوه هایی از زندگی و اندیشه های محمود مهرمحمدی

انتشارات شرکت افست

اطلاعات بیشتر

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۶۰۱-۷-۹
سال انتشار : ۱۳۹۸

برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها (ویراست سوم)

Curriculum : Theories , Approaches and Perspectives

مهرمحمدی، محمود – انتشارات سمت

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۰۲-۰۵۱۷-۱
سال اولین نوبت : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
تعداد صفحات : ۶۵۲

توضیحات

توضیحات: این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی (برنامه‌ریزی درسی) در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌های برنامه‌ریزی درسی» به ارزش ۲ واحد تدوین شده است.

فرهنگ های برنامه درسی (ویراست دوم)، پاملا بولوتین جوزف، ترجمه به فارسی

Cultures of Curriculum

مهرمحمدی، محمود – انتشارات سمت

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۵۵۹-۶
سال اولین نوبت : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۳۰۴
توضیحات:کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد به‌عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌های برنامه درسی» به ارزش ۲ واحد ترجمه شده است. امید است علاوه ‌بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

فهرست

پیشگفتار نویسندگان
پیشگفتار سرویراستار
فصل اول: مفهوم‌پردازی برنامه درسی
پاملا بلوتین ژوزف / مرجان میرشمشیری ـ دکتر محمود مهرمحمدی
فصل دوم: درک برنامه درسی به عنوان فرهنگ
پاملا بلوتین ژوزف / مرجان میرشمشیری ـ دکتر محمود مهرمحمدی
فصل سوم: تربیت برای کار و بقا
نانسی استوارت گرین / آمنه احمدی ـ دکتر محمود مهرمحمدی
فصل چهارم: قرار گرفتن در مدار دانش و ارزش‌معیار
پاملا بلوتین ژوزف / دکتر لطفعلی عابدی ـ دکتر محمود مهرمحمدی
فصل پنجم: پرورش خویشتن و معنویت
استفنی لاستر براومان / فاطمه نیک‌نام ـ دکتر محمود مهرمحمدی
فصل ششم: ساخت فهم
مارک ویندشیل / فاطمه نیک‌نام ـ دکتر محمود مهرمحمدی
فصل هفتم: مردم‌سالاری در بستر اندیشه و عمل
ادوارد آر. مایکل / نرگس سجادیه ـ دکتر محمود مهرمحمدی
فصل هشتم: مقابله با نظم حاکم
مارک ویندشیل و پاملا بلوتین ژوزف / نرگس سجادیه ـ دکتر محمود مهرمحمدی
فصل نهم: بازسازی فرهنگ برنامه درسی
مارک ویندشیل، ادوارد آر. مایکل، پاملا بلوتین ژوزف / دکتر لطفعلی عابدی ـ دکتر محمود مهرمحمدی
درباره نویسندگان
منابع نقل‌قولها

برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش

مهرمحمدی، محمود – کیان، مرجان

انتشارات سمت

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : خرداد، ۱۳۹۷
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۰۲-۰۰۱۶-۹
تعداد صفحات : ۴۰۰

توضیحات

حوزه تربیت هنری یکی از حوزه های اساسی و درعین حال مغفول در نظامهای آموزشی است. در گذشته، توجه به هنر در اکثر نظامهای آموزشی دنیا نوعی سهل انگاری در تربیت تفسیر می شد و از برنامه های درسی به دلیل عدم اهتمام کافی به آموزش دروس اساسی و پایه انتقاد می شد. اما امروزه، به جایگاه منحصر به فرد هنر در دستیابی جوامع بشری به رشد و توسعه در ابعاد علمی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، اخلاقی و … از نو توجه شده است. اثر حاضر تلاش کوچکی است برای تبیین نسبت هنر و تعلیم وتربیت و در این میان، رابطه برنامه درسی با آموزش هنر را به تصویر می کشاند. این اثر آغازگر راهی گسترده برای پاسخ گویی به نیاز مبرم جامعه ایران در عرصه هنر و تعلیم و تربیت خواهد بود و توجه سیاست گذاران نظام آموزشی را به سوی حقیقت تربیت هنری و پیامدهای فراگیر آن در ارتقای جایگاه هنر در برنامه های درسی سوق خواهد داد.

درآمدی بر آموزشگری در آموزش عالی

مهرمحمدی، محمود.  – انتشارات دانشگاه تربیت مدرس با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۵۶

توضیحات

تربیت آموزشگر برای عهده‌دار شدن مسئولیت آموزشگری در آموزش عالی ایران امری مغفول یا به‌شدت حاشیه‌ای است. هیچیک از دانشگاه‌های کشور که به اجرای دوره‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی و به‌ویژه دوره دکتری مشغول هستند و آگاهند که دانش‌آموختگان‌ عمدتاً در کسوت آموزشگری در دانشگاه‌های کشور در خواهند آمد، اهتمام ویژه‌ای برای تحویل خروجیهای «خوب» از این منظر، یعنی آموزشگری، به آموزش عالی کشور ندارند. تنها استثنا در این زمینه دانشگاه تربیت مدرس است که به‌عنوان میراث باقیمانده از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی که شاهد تأسیس این دانشگاه بوده‌ایم، به ارائه دروسی با عنوان دروس مدرسی ادامه داده است. اگرچه در این مورد یگانه نیز وضعیت و جایگاه این دروس نسبت به سالیان ابتدایی تأسیس بسیار تغییر کرده و دروس مربوطه دیگر به‌عنوان دروس اجباری برای دانشجویان این دانشگاه مد نظر نیست. تغییراتی که در اثر تحولات دو دهه گذشته در کارکرد انحصاری دانشگاه تربیت مدرس ایجاد شده است را باید علت تغییر در موقعیت دروس مدرسی از جایگاه دروس الزامی به جایگاه دروس مورد تشویق و در نهایت داوطلبانه دانست. چرا که هم اکنون کم‌تر دانشگاهی در کشور در زمینه ارائه برنامه‌های دوره دکتری فعال نیست و گویی کارکرد دانشگاه تربیت مدرس تکثیر شده و به اشتراک گذاشته شده است. اما معلوم نیست به چه علت با همگانی شدن این کارکرد یعنی تربیت آموزشگر، برنامه‌های متناظر با آن یعنی اهتمام به تدارک و اجرای برنامه‌های ویژه برای تربیت آموزشگر همگانی نشده است؟!

جستارهای نظرورزانه در قلمرو تعلیم و تربیت

مهرمحمدی، محمود – انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : ۱۳۹۲
شابک : ۹۷۸۶۰۰۵۳۹۴۶۸۹ 
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۶۰۲
توضیحات: نظروزری معادل speculation است و جستار نظرورزانه معادل speculative essay. این گونه یا ژانر در کتاب روش شناسی پژوهش ادموند شورت به شکل برجسته و به عنوان یک نمونه از پژوهش فلسفی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو شورت بر آن است که به نگارش جستارهای نظرورزانه از سوی اندیشه ورزان و پژوهشگران به عنوان یکی از شیوه های پژوهش و تولید دانش ، به ویژه در عرصه علوم انسانی و اجتماعی، رسمیت و مشروعیت بخشد. اگر طرح چنین دیدگاهی در جوامع غربی که، به قرینه آثار علمی تولید شده از این دست، از آن غافل نبوده اند ضروری تشخیص داده شده است، برای جوامعی مانند ایران که ارزیابی های خوشبینانه نشان می دهد جریان بالندگی علمی را (در دوران جدید) به تازگی آغاز نموده در ترسیم جهت گیری های صحیح توسعه علمی ضرورت مضاعف خواهد داشت. نظرورزی یا جستارهای نظرورزانه با نگاه توسع یافته، به باور نگارنده، شقوق متفاوتی همچون ۱) بسط یک اندیشه مهم و مهجور مانده در یک حوزه تخصصی، ۲) طرح اندیشه ای نو و مرزشکنانه با هدف ایجاد گشایش مفهومی و بالاخره ۳) ارائه صورت بندی جدید و نوآورانه از مسائل و مباحث سابقه دار در رشته را در بر می گیرد.

بازاندیشی فرایند یاددهی - یادگیری

مهرمحمدی، محمود – انتشارات مدرسه ایران

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۶
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۰۰۰-۳
تعداد صفحات : ۲۱۶

توضیحات

نگارنده بر این باور است: آنچه دانش آموزان از مقوله رشد و کمال کسب می کنند، بیش از هر چیز، تحت تأثیر خصوصیات، کیفیات و شایستگی های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی معلمان است. وی در پایان مطالب، سه نتیجه به دست می دهد که عبارتند از: “نمی توان به تحقیق عملی هیچ هدف یا نوآوری در آموزش و پرورش دل بست”، “زمان ساده اندیشی و برخورد ساده لوحانه با امر خطیر معلمی به سر آمده است” و “سرمایه گذاری مادی و معنوی در تربیت معلم و همچنین افزایش توان حرفه ای معلمان شاغل باید متناسب با چنین نگرشی، دستخوش تحول شده و عزمی جدی از سطوح ملی تا محله به عنوان پشتوانه دائمی این حرکت در طی نسل ها، استقرار یافته و نهادینه شود.

روش شناسی مطالعات برنامه درسی

Forms of Curriculum Inquiry

نویسنده ادموند سی. شورت

مترجم (ها) : دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران – انتشارات سمت

اطلاعات بیشتر

طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۹۰۵-۱
سال اولین نوبت : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۵
تعداد صفحات : ۴۳۶
برگزیده : شايسته تقدير هشتمين دوره جايزه كتاب فصل ، ۱۳۸۷ و شايسته تقدير بيست و هفتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۸

توضیحات

این کتاب برای دانشجویان رشته برنامه‌ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «روشهای تحقیق در علوم تربیتی» به ارزش ۳ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

فهرست

پیشگفتار سر ویراستار
آشنایی با پروفسور ادموند سی. شورت
پیشگفتار پدید‌آورنده
گفتار مقدماتی: فهم پژوهش برنامه درسی
فصل اول: پژوهش فلسفی: تحلیل مفهومی
فصل دوم: کاوشگری فلسفی: نقد توسّعی
فصل سوم: پژوهش فلسفی: جُستار نظرپردازانه
فصل چهارم: پژوهش تاریخی: روایت داستانهای واقعی
فصل پنجم: کاوش علمی: تبیینها و حدود
فصل ششم: پژوهش قوم‌نگارانه: درک فرهنگ و تجربه
فصل هفتم: پژوهش روایی: تجربه‌های داستان‌شده
فصل هشتم: پژوهش زیباشناسانه: نقد هنر
فصل نهم: پژوهش پدیدارشناختی: ادراکات زیست ـ جهانی
فصل دهم: پژوهش هرمنوتیک: تصور هرمنوتیک و متن تربیتی
فصل یازدهم: پژوهش نظریه‌ای: مؤلفه‌ها و ساختار
فصل دوازدهم: پژوهش هنجاری: ابعاد و دیدگاهها
فصل سیزدهم: پژوهش انتقادی: پارادایمی در خدمت جنبش اجتماعی یا عمل رهایی‌بخش …
فصل چهاردهم: پژوهش ارزشیابی: سنجش موقعیتی
فصل پانزدهم: پژوهش تلفیقی: سنتزپژوهی
فصل شانزدهم: پژوهش معطوف به عمل فکورانه: هنرهای برنامه‌ریزی
فصل هفدهم: پژوهش در عمل (کنش‌پژوهی): اقدام مبتنی بر مطالعه
فصل هجدهم: کلام آخر: تأملات پایانی
آشنایی اجمالی با نویسندگان فصول مختلف

چاپ سوم با بازنگری در ترجمه بوده است

چکیده

اعتبار و وزن رشته‌های علمی و تخصصی را می‌توان با توجه به ساختار دانشی و ساختار روشی آنها محک زد؛ رشته‌های دارای وجاهت اکادمیک برتر در این دو جنبه از قوام بیشتری برخوردارند. رشته مطالعات برنامه درسی هم از این قاعده مستثنی نیست. این رشته به رغم اینکه هنوز ممکن است به دلیل جوانی، ابعاد هویتیِ بارز و برجسته و مورد توافق جهانی نداشته باشد، اما به سرعت جای خود را در حوزه معرفتی مادر، که علوم تربیتی است، باز کرده و توسعه قابل توجهی هم در سطح دانشگاه‌های جهان و هم ایران پیدا کرده است.بنا بر قاعده پیش‌گفته، پاسداشت این موقعیت و دوام آن نیازمند تنقیح هرچه بیشتر هویت دانشی و هویت روشی آن است. کتاب روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی تنها اثری است که تنقیح هویت روشی رشته را هدف قرار داده و از این نظر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. بدون شک ادموند شورت، پدیدآورنده اثر، که از سرآمدان این رشته به شمار می‌آید، با خلق این اثر گام خلاق و هوشمندانه‌ای در راستای تحکیم پایه‌های علمی رشته و تثبیت هویت آن برداشته است.

آموزش عمومی هنر: چیستی، چرایی، چگونگی

مهرمحمدی، محمود – انتشارات مدرسه

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : خرداد، ۱۳۹۴
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۵-۴۴۲-۳
تعداد صفحات : ۲۵۴

زبان تخصصی برای رشته برنامه ریزی درسی

English for the students of curriculum development

مهرمحمدی، محمود – انتشارات سمت

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : آبان، ۱۳۹۷
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۷۶۳-۳
تعداد صفحات : ۱۴۴

توضیحات

این کتاب برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس زبان تخصصی به ارزش ۲ واحد تدوین شده است.

برنامه درسی، نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها

غلامرضا خوی نژاد، محمود مهرمحمدی (مترجم)، محمدحسن امیرتیموری (مترجم)، حمیدرضا نگهبان (مترجم)

انتشارات به نشر (آستان قدس رضوی)

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : ۱۳۸۳
شابک : ۹۶۴-۰۲-۰۲۲۸-۲
تعداد صفحات : ۷۱۲

نظریه های برنامه درسی

The Educational Spectrum Orientations to Curriculum

نویسنده : جی. پی. میلر

مترجم : دکتر محمود مهرمحمدی – انتشارات سمت

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۴۲۱-۲
سال اولین نوبت : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
تعداد صفحات : ۲۸۸

توضیحات

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌های برنامه درسی» به ارزش ۲ واحد تدوین شده است.

فهرست

پیشگفتار مترجم
پیشگفتار مؤلف
فصل اول: طیف دیدگاههای تربیتی
فصل دوم: دیدگاه رفتاری
فصل سوم:دیدگاه موضوعی/دیسیپلینی
فصل چهارم: دیدگاه اجتماعی
فصل پنجم: دیدگاه رشدگرا
فصل ششم: دیدگاه فرایندشناختی
فصل هفتم: دیدگاه انسانگرایانه
فصل هشتم: دیدگاه ماورای فردی
فصل نهم: فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر
منابع و مآخذ

چاپ سوم با اصلاحات

علوم تربیتی: ماهیت و قلمرو آن

Educational Sciences Their Nature and Domain

جمعی از مولفان ، زیر نظر دکتر علیمحمد کاردان – انتشارات سمت

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۸۳۹-۹
سال اولین نوبت : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
تعداد صفحات : ۳۸۴

توضیحات

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدرسان این رشته در مقاطع مختلف تحصیلی سودمند است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت نیز از آن بهره‌مند شوند.

فهرست

پیشگفتار
فلسفه آموزش و پرورش / دکتر محمدجعفر پاکسرشت
وضع کنونی تاریخ آموزش و پرورش / دکتر علیمحمد کاردان
آموزش و پرورش تطبیقی / دکتر احمد آقازاده
روشهای تحقیق در آموزش و پرورش / دکتر حسن پاشاشریفی
روانشناسی تربیتی / دکتر پروین کدیور
راهنمایی و مشاوره / دکتر عبدالله شفیع آبادی
جامعه‌شناسی آموزش و پرورش / دکتر علی علاقه‌مند
مدیریت آموزشی / دکتر علی علاقه‌مند
اقتصاد آموزش و پرورش / دکتر مصطفی عمادزاده
برنامه‌ریزی آموزشی / دکتر فریده مشایخ
برنامه درسی / دکتر محمود مهرمحمدی
روشها و فنون تدریس / دکتر امان‌الله صفوی
تکنولوژی آموزشی / دکتر هاشم فردانش
ارزشیابی آموزشی / دکتر عباس بازرگان
روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی / دکتر غلامعلی افروز
آموزش بزرگسالان / دکتر زهرا صباغیان
در انتهای هر مبحث منابع آن آورده شده است.

چاپ چهارم با اصلاحات

بازاندیشی فرایند یاددهی - یادگیری و تربیت معلم

مهرمحمدی، محمود – انتشارات مدرسه

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن، ۱۳۸۶
شابک : ۹۶۴-۳۵۳-۰۵۱-۵
تعداد صفحات : ۱۸۶

جستارهایی در پژوهش در آموزش و پرورش

مهرمحمدی، محمود – وزارت‌ آموزش‌ و پرورش، ‌پژوهشكده ‌تعلیم ‌و تربیت

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱۳۷۹
شابک : ۹۶۴-۶۷۶۳-۲۰-۰
تعداد صفحات : ۱۳۶

بررسی تطبیقی ابعاد اساسی نظام آموزش و پرورش آلمان و مقایسه آن با جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمود مهرمحمدی – پژوهشکده تعلیم و تربیت

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : ۱۳۷۵

مبانی علمی هنر تدریس

نویسنده: ناتالی‌لیز گیج , مترجم: محمود مهرمحمدی

انتشارات مدرسه

اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : ۳۱ اسفند ۱۳۷۶
شابک : ۹۶۴-۴۳۶-۱۰۴-۰
تعداد صفحات : ۱۴۸

مشارکت در تالیف

  • مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۲). “برنامه درسی ایران: درک تکثر گفتمانی” همکاری با پینار دابلیو. اف. در کتاب کتابنامه
    بین المللی پژوهش در برنامه درسی، ویراست دوم. نیویورک:انتشارات روتلج
  • مهرمحمدی، محمود. (۱۳۸۶). “آموزش هنر در ایران: مطالبه مجدد زمینه از دست رفته” مشارکت با یوبرت، ال. در
    کتاب آموزش در هنر: تجربه ای آسیایی، هلند، انتشارات اسپرینگر
  • مهرمحمدی، محمود. (۱۳۷۹). “برنامه درسی”، مشارکت با علی محمد کاردان در کتاب علوم تربیتی ، ماهیت و قلمرو
    آن، تهران: انتشارات سمت