1. محمدی، شاهرخ. (۱۳۹۹). “مطالعه تجربه ژرف‌نگری در میان معلمان متخصص دوره ابتدایی و ارائه الگویی برای توسعه این شایستگی کلی در دانشجومعلمان”، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تحت راهنمایی.
 2. میرعارفین، فاطمه‌سادات (۱۳۹۸) . “طراحي و اعتباربخشي  برنامه درسي رويکرد زيباشناسانه در تدريس” . رساله دکتری تخصصی، رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، تحت راهنمایی
 3. داوری فیض‌پور آذر، شیرین. (۱۳۹۷). “طراحی برنامه درسی ویژه آموزش سالمندان با الهام از رویکرد گفت و شنودی ولا و سنجش اثربخشی آن” ، رساله دکتری تخصصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 4. مرادی، مهدی. (۱۳۹۶). “طراحی الگوی شایستگی های معلم متناسب با اقتضائات عصر جدید در جمهوری اسلامی ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 5. زندقشلاقی، علی. (۱۳۹۶). “تبیین طرح واره مفهومی آموزش شناسی برنامه درسی دانش بنیان، بر اساس نظریه مایکلیانگ”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 6. آل مراد، آسیه. (۱۳۹۶).  “واکاوی ماهیت راهیابانه تدریس و پدیده نگاری تدریس راهیابانه معلمان ایرانی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 7. گندمی حسنارودی، فهیمه. (۱۳۹۶). “بررسی پدیدارشناختی وضعیت بالندگی حرفه‌ای معلمان برگزیده در آموزش و پرورش ایران (مطالعه موردی کاشان) با تاکید بر کنش حرفه ای تدریس آن ها و نقد و ارزیابی آنها بر مبنای اصول برگرفته از اندیشه دلوز”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس،تحت راهنمایی.
 8. بزرگ، حمیده. (۱۳۹۶). “کند و کاوی در معنای معلم بودن: بررسی امکان های نظریه یادگیری تحولی برای رشد حرفه‌ای معلمان مقطع ابتدایی”، رساله دکترای تخصصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 9. قندهاری، آزاده. (۱۳۹۶). “طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی برای دوره اول ابتدایی در جمهوری اسلامی ایران”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 10. کارگذار، معصومه. (۱۳۹۶).  “طراحی و امکان سنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت زیست محیطی در دوره دبستان با رویکرد تلفیقی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تحت راهنمایی.
 11. ابراهیمی، زینب. (۱۳۹۶).  “تدوین و اعتباریابی الگوی کارآمدی فرهنگی معلمان دوره ابتدایی مبتنی بر پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی و طراحی برنامه آموزشی بر مبنای آن”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 12. رام، سمیه. (۱۳۹۶).  “طراحی و اعتباریابی برنامه درسی برای آموزش ارزش خویشتن بانی در دانش آموزان سنین ۱۴-۷ سال”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 13. محمدشفیعی، عبدالسعید. (۱۳۹۵). “بررسی نقش معلمان راهنمای کارورزی در شکل گیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان در برنامه درسی تربیت معلم پیش از خدمت ایران”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 14. افشارکهن، زهرا. (۱۳۹۵). “تاثیر برنامه درسی ریاضی آمیخته به طنز بر خلاقیت ریاضی دانش آموزان”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی ،تحت راهنمایی.
 15. اسدالهی، فاطمه. (۱۳۹۵). “واکاوی تاثیر روایت نگاری تاملی در توسعه حرفه ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 16. احمدی، فاطمه زهرا. (۱۳۹۵). “طراحی برنامه درسی سواد سلامت برای دانشجومعلمان بر اساس رویکرد گفت و شنودی وتعیین اثربخشی آن”، رساله دکترای تخصصی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 17. نوروزی، سپیده. (۱۳۹۵). “طراحی محتوای برنامه درسی ریاضی حساس به مسئله های یادگیری برای مفهوم کسر با استفاده از گونه های متفاوت داستانی و بررسی کارایی آن”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 18. مهدوی هزاوه، منصوره. (۱۳۹۵).  “طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی تربیت معلم دوره ابتدایی همسو با سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش”، رساله دکترای تخصصی، برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ،تحت مشاوره.
 19. ابراهیمی، نامدار. (۱۳۹۴). “تبیین سازواری رویکرد تربیتی پرسش محوری با اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات و واکاوی میزان همسویی فرهنگ برنامه درسی دوره ابتدائی با این رویکرد”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 20. فهیمی، محمدظاهر. (۱۳۹۴). “بررسی وضعیت برنامهدرسی دوره ابتدایی در کشور افغانستان و ارائه الگوی طراحی برنامهدرسی برای دوره ابتدایی آن”، رساله دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 21. کیانی، معصومه. (۱۳۹۴). “تبیین تربیت معنوی کودکان(S4C) در غرب و نقد آن با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 22. ساداتی، ناصر. (۱۳۹۴).  “طراحی الگوی نظری برنامه درسی هنر مبتنی بر نظریه نمادها با رویکرد شناختی؛ مطالعه موردی: صنایع دستی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده هنر، دانشگاه هنر اصفهان، تحت راهنمایی.
 23. بهروز، منیر. (۱۳۹۴). “بررسی میزان توجه به مهارتهای اجرایی در برنامه های درسی )بخوانیم وبنویسیم(پایه سوم دوره ابتدایی ایران وارائه بسته ی آموزشی برای تدوین برنامه ی تلفیقی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 24. محمدوند گلوجه، فرحناز. (۱۳۹۳). “تبیین تربیت دینی بر اساس رویکرد«تجربه دینی»ونقد وبازسازی آن بر اساس آموزه های اسلامی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 25. پورکریمی، مجتبی. (۱۳۹۳). “تبیین و بررسی روششناسی پژوهش تربیتی میان رشتهای از منظر رئالیسم انتقادی باسکار”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 26. موحدی محصل طوسی ،مرضیه. (۱۳۹۳). “تبیین رویکرد اسلامی به ارزشیابی از تربیت دینی و استنباط دلالت های آن برای ارزشیابی در نظام تربیت رسمی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 27. خسروی ،رحمت اله. (۱۳۹۳). “تبیین و نقد آزادسازی برنامه درسی و ارائه الگویی برای نظام برنامه ریزی درسی ایران با تأکید بر نظریه عملگرای شوآب و چگونگی کاربست آن در یک استان کشور (مورد استان زنجان)”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 28. شکاری بادی، عباس. (۱۳۹۲). “مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش چین و ایران پس از انقلاب آنها”، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 29. آهنچیان، نرگس. (۱۳۹۲). “کار پوشههای حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه: بنیادی برای طراحی برنامه درسی به روش هیوریستیک”، رساله دکترای تخصصی آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، تحت مشاوره.
 30. دانشور، میترا. (۱۳۹۲).  “طرّاحی الگوی برنامه آموزش و پشتیبانی مدرّسان آموزش از راه دور (شیوه مجازی)”، رساله دکترای تخصصی آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور مرکز، تحت راهنمایی.
 31. آلحسینی ،فرشته. (۱۳۹۲). “تبیین رویکرد عملی به فلسفه تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاه ویلفرد کار”، رساله دکترای تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 
 32. میرعرب رضی ،رضا. (۱۳۹۲). “تبیین نقش فرهنگ معلمی در نوع مواجهه با تغییر و نوآوری در برنامههای درسی “، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 33. فناخسرو ، محبوبه. (۱۳۹۲).  “تبیین پروتکل های زیبایی شناسی در یادگیری الکترونیکی و ارزشیابی وب سایت های آموزشی ایرانی بر مبنای آنها”، رساله دکترای تخصصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 34. کرامتی ،انسی. (۱۳۹۲).  “تبیین برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران: خاستگاه ،مفروضه ها، تجربه ها و پیامدها”، رساله دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، تحت مشاوره.
 35. حسینیخواه، علی. (۱۳۹۱). “طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر تفکر شهودی و مطالعه تطبیقی برنامه درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه دو کشور ایران و سوئد بر اساس آن”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 36. محمودی ،فیروز. (۱۳۹۱). “طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مساله در دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی و اعتبارسنجی و امکانسنجی آن در آموزش عالی ایران”، رساله دکترای تخصصی آموزش و پرورش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 37. صادقی ،علیرضا. (۱۳۹۰). “طراحی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی تربیت معلم ابتدایی جمهوری اسلامی ایران”، رساله دکتری علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه علامه طباطبایی تحت راهنمایی.
 38. لرکیان، مرجان. (۱۳۹۰). “شناسایی و تبیین ابعاد و سطوح برنامه درسی مغفول هنر در دوره ابتدایی ایران مبتنی بر الگوی مطلوب”، رساله دکترای تخصصی روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تحت راهنمایی.
 39. بازرگان، صدیقه (سیمین). (۱۳۹۰).  “تبیین، طراحی الگو و اعتبارسنجی برنامه درسی راهبردی آموزش عالی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تحت راهنمایی.
 40. مرادی، مسعود. (۱۳۸۹). “بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی دوره تربیت معلم از لحاظ دانش روش کاری، پیشنهاد الگوی مطلوب تدریس و مقایسه آن با وضعیت موجود تدریس در مراکز تربیت معلم”، رساله دکتری تخصصی آموزش و پرورش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 41. نیکنام، زهرا. (۱۳۸۹).  “تبیین معرفتشناختی رویکرد فرهنگی- اجتماعی به آموزش علوم تجربی و دلالتهای آن برای برنامه درسی علوم حساس به فرهنگ”، رساله دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تحت راهنمایی.
 42. سلیمی ،جمال. (۱۳۸۹). “طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی بین رشتهای در دوره کارشناسی علوم اجتماعی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه علامه طباطبایی تحت مشاوره.
 43. علیق، محمد محسن. (۱۳۸۹). “تبیین دیدگاه های زیباشناختی ابوحیان توحیدی در تعلیم وتربیت نقدآرای زیباییشناختی الیوت آیزنر براساس آن”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 44. میرشمشیری ،مرجان. (۱۳۸۹). “تبیین الگوی عملکرد تحصیلی ریاضی در کشورهای پیشرونده و پسرونده در مطالعات تیمز ۲۰۰۷-۱۹۹۵ و تعیین دلالتهای آن برای بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی”، رساله دکتری تخصصی آموزشو پرورش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 45. نیلی احمدآبادی ،محمدرضا. (۱۳۸۸). “برنامه درسی پاسخگو در آموزش عالی مطالعه موردی: دانشگاه های دولتی اصفهان”، رساله دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، تحت مشاوره.
 46. مقدسینیا، محمدرضا. (۱۳۸۸). “نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس متوسطه شهرستان کاشان درسال تحصیلی ۸۸ – ۱۳۸۷” پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی پرورش دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 47. نوروزی، رضاعلی. (۱۳۸۷). “تبیین و ارزیابی دیدگاه های هابرماس درباره تربیت اخلاقی با تأکید بر نظریه کنش ارتباطی” رساله دکتری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تحت مشاوره.
 48. احمدی فر، مهرداد. (۱۳۸۶). “تبیین رویکرد پیشرفتگرایی در برنامه درسی (با تاکید بر معرفت شناسی جان دیویی) و نقد آن براساس رئالیسم اسلامی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 49. دادرس، محمد. (۱۳۸۶). “حدود کاربرد زبان در تربیت”، رساله دکتری تاریخ و فلسفه آموزش و دانشکده ادبیات و علوم انسانی پرورش دانشگاه تربیت مدرس تحت راهنمایی.
 50. یزدان پناه نوذری ،علی. (۱۳۸۵). “طراحی الگوی برنامه درسی برای پرورش منشهای تفکر دانش آموزان”، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. 
 51. قندیلی، جواد. (۱۳۸۵). “بررسی و نقد برنامه درسی جاری در حوزه علمیه )سطح یک( و طراحی الگوی مطلوب با تاکید بر درس اصول فقه “، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 52. امام جمعه، محمدرضا. (۱۳۸۵). “نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه ارائه چارچوب نظری برنامه درسی تربیت معلمفکور و مقایسه آن بارویکرد برنامه درسی تربیت معلم ایران “، رساله دکتری فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 53. نیکنام، زهرا. (۱۳۸۴). “تبیین ساخت و سازگرایی دیالکتیکی و دلالت های آن برای آموزش علوم تجربی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 54. جاویدی کلاته جعفرآبادی ،طاهره. (۱۳۸۴). “فلسفه تربیتی دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران و دلالتهای آن برای برنامه درسی دوره متوسطه”، رساله دکتری فلسفه و منطق، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 55. مهرام، بهروز. (۱۳۸۴). “ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی کشور “، رساله دکترای تخصصی برنامهریزی درسی،دانشگاه شیراز، تحت مشاوره.
 56. عارفی، محبوبه. (۱۳۸۳). “بررسی برنامه های درسی رشته علوم تربیتی در آموزش عالی ایران و راهکارهایی برای بهبود آن”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 57. رضایی ،منیره. (۱۳۸۳).  “نقد و بررسی نظریه زیبایی شناسی هری برودی و کاربرد آن برای تعلیم و تربیت با تاکید بر فرایند یاددهی – یادگیری”، رساله دکتری علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 58. آصفی املشی، رحیم. (۱۳۸۳).  “ارزشیابی از کیفیت برنامه آموزش مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به معلمان شهر تهران در سال ۱۳۸۳″، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 59. شمشیری، بابک. (۱۳۸۳). “بررسی مبانی معرفت شناسی عرفان اسلامی و اثرات آن بر آموزش و پرورش” رساله دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 60. علیخانی ،محمدحسین. (۱۳۸۳). “بررسی پیامدهای قصد نشده (برنامه درسی پنهان) محیط اجتماعی مدارس دوره متوسط شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن”، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 61. فانی، حجت اله (۱۳۸۳). “دلالتهای تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن..”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 62. ادیب، یوسف. (۱۳۸۲). “طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی”، رساله دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 63. تیموری ،لیلا. (۱۳۸۲). “بررسی روشهای آموزش اهداف حیطه عاطفی در برنامه درسی دوره ابتدایی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 64. اسلامی ،محسن. (۱۳۸۲). “ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی اثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی”، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت معلم تهران، تحت مشاوره.
 65. خوشخوئی، منصور. (۱۳۸۲). “نقد تطبیقی نظریه فطرت (مرتضی مطهری) و نظریه نسبیت گرایی پراگماتیسم جدید (ریچارد رورتی) در ماهیت انسان و پیامدهای هر یک در اصول تعلیم و تربیت”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 66. شیخی، علیاکبر. (۱۳۸۱). “مبانی معرفت شناسی سازنده گرایی و دلالتهای یاددهی – یادگیری آن”، رساله دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 67. غفاری، ابوالفضل. (۱۳۸۰).  “بررسی و نقد تطبیقی رویکردهای فضلیت و غمخواری در تربیت اخلاقی”، رساله دکترای تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 68. علم الهدی، جمیله. (۱۳۸۰). “تبیین تعلیم و تربیت اسلامی و دلالتهای آن برای برنامه درسی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس،تحت مشاوره.
 69. امینی ،محمد. (۱۳۸۰). “طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت هنری دوره ابتدایی و مقایسه آن با وضعیت موجود”، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 70. صمدی ،پروین. (۱۳۸۰). “طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی دینی برای دوره متوسطه تحصیلی و میزان توافق برنامه درسی رسمی با آن”، رساله دکترای دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. 
 71. احمدی ،پروین. (۱۳۸۰). “طراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی و مقایسه آن با برنامه های درسی موجود دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تحت راهنمایی.
 72. عطاران، محمد. (۱۳۷۹). “نقد تطبیقی دیدگاه غزالی و کانت درباره اخلاق و دین و اشارات آن در تربیت اخلاقی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 73. ایزدی، صمد. (۱۳۷۹). “طراحی الگوی نیمه متمرکز برای نظام برنامه ریزی درسی و نقش معلمان در فرآیند برنامه ریزی درسی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 74. میرعارفین، فاطمه‌سادات (۱۳۷۹) . “بررسی میزان برخورداری مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش (سال‌های ۷۷ و ۷۸) از پشتوانه‌های علمی و پژوهشی بر اساس نظر صاحب‌نظران و اعضای شورای‌عالی” . پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، تحت راهنمایی
 75. مرزوقی، رحمت الله. (۱۳۷۹). “تربیت سیاسی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران” رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس،تحت مشاوره.
 76. سبحانی نژاد، مهدی. (۱۳۷۸). “مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه درسی کنونی دوره ابتدایی ایران و طرحی برای آینده”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 77. یل، محمدمهدی. (۱۳۷۸).”بررسی میزان انطباق عملکرد معلمان راهنمای دوره ابتدایی با وظایف تخصصی و عوامل موثر در موارد عدم انطباق”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ،تحت راهنمایی.
 78. وفایی بوربور، صدیقه. (۱۳۷۸).”نقش جهتگیری دینی (درونی و بیرونی) و مقابله های مذهبی در استرس شغلی دبیران زن شهرستان همدان”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 79. کلدوی، علی. (۱۳۷۸).”ارزیابی محتوای کتاب ریاضی دوم راهنمایی از دیدگاه دبیران ریاضی شهر زاهدان (براساس نتایج مطالعه تیمز)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 80. طالبی، سکینه. (۱۳۷۸). “تحول هویت ملی دانش آموزان دختر مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 81. حسن، شعبانی. (۱۳۷۸). “تاثیر روش حل مساله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدائی شهر تهران”، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 82. فتحی واجارگاه، کوروش. (۱۳۷۷).”طراحی الگوی نیازسنجی در برنامه درسی”، رساله دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 83. عابدی ،لطفعلی. (۱۳۷۷).”بررسی و تحلیل تواناییهای عمومی تدریس در برنامه درسی دورههای تربیت معلم دو ساله ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 84. سعیدی زاده، محمد. (۱۳۷۶).”رابطه آموزش دوره آمادگی با رشد اجتماعی دانش آموزان پایه های اول و دوم مدارس ابتدایی دولتی تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 85. شعبانی ورکی، بختیار. (۱۳۷۶).”تبیین جایگاه رویکردهای یاددهی – یادگیری مکاتب رفتارگرایی، شناختگرایی و انسان گرایی در نظام آموزشی”، رساله دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 86. موسی پور، نعمت الله. (۱۳۷۶). “طراحی الگویی برای ارزشیابی درس روشهای و متون تدریس دوره های تربیت دبیر”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 87. حسینی دهشیری، افضل السادات. (۱۳۷۶). “تحلیل ماهیت تفکر خلاق و شیوه های پرورش آن”، رساله دکترای تخصصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 88. اعلائی هره دشت، غلامحسین. (۱۳۷۶). “ارزشیابی ملاکهای هدایت تحصیلی نظام جدید متوسطه”، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 89. امیرشعبانی، عباس. (۱۳۷۵). “تبیین فلسفه نقادی هابرماس و دلالتهای آن برای تدریس علوم اجتماعی”، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 90. تقی زاده، محمداحسان. (۱۳۷۵). “میزان هماهنگی نگرشهای تربیتی والدین نسبت به فرزندان پسر و ارتباط آن با خودپنداری نوجوانان پسر”، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 91. کریمی دردشتی، فاطمه. (۱۳۷۵). “خود فراموشی از نظر اسلام و اگزیستانسیالیزم با تاکید بر نکته های تربیتی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 92. سجادی، سیدمهدی. (۱۳۷۵). “تبیین و ارزیابی دیدگاه معرفت شناختی ایده آلیسم ریالیسم و پراگالیسم و دلالتهای روش شناختی آن در فلسفه تربیتی”، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.
 93. اخوان بهابادی ،محمدرضا. (۱۳۷۵).”نقش دبیران و پیشرفت تحصیلی در ایجاد گرایش به مطالعه در دانش‌آموزان سوم متوسطه دبیرستانهای شهر تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 94. ذوالفقار، محسن. (۱۳۷۵).”بررسی و تحلیل کیفیت تدریس مربیان عضو هیات علمی رشتههای علوم انسانی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.
 95. آیت اللهی ،مینو. (۱۳۷۴).”بررسی و مقایسه برنامه و محتوای کتاب تعلیمات دینی سال اول متوسطه نظام جدید از نظر معلمان و دانش آموزان”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی ،تحت راهنمایی.
 96. شکری روشنق، رحیم. (۱۳۷۴). “ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی تحصیلی از دیدگاه متخصصان، معلمان و دانش‌آموزان”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تحت راهنمایی.
 97. سرکارآرانی، محمدرضا. (۱۳۶۹). “مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ژاپن و ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.