دکتر محمود مهرمحمدی:

اجرای سند تحول در گرو تمرکززدایی از آموزش‌وپرورش است