نوشته‌ها

Tröhler, D. (Ed.). (2023). Education, Curriculum and Nation-building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism. Taylor & Francis.

  • برنامه درسی
  • دولت ملت
  • ملی گرایی
  • هویت ملی
  • آموزش و پرورش تطبیقی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2244

آموزش، برنامه درسی و ساخت ملت: مشارکت آموزش و پرورش تطبیقی در ادراک ملت ها و ملی گرایی (ترولر، 2023)

عباس معدن دار آرانی، دکتری آموزش و پرورش تطبیقی، استادیار دانشگاه لرستان، دبیر روابط بین المللی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران:

https://t.me/rics_mmm1959/2243