نوشته‌ها

Fullan, M. (2010). All systems go: The change imperative for whole system reform. Corwin Press.

اصلاح، تغییر و کارآمدسازی نظام آموزشی

ایده و اهمیت اصلاح کل سیستم

سهل پنداری امر اصلاح باعث مواجهه سهل انگارانه می‌شود

ظرفیت جمعی در سطح مدرسه و منطقه

مدرسه به عنوان مولفه کانونی اصلاح نظام آموزشی

پیشینه بحث: سیستم‌ها موفق می‌شوند: تغییر حیاتی برای اصلاح فراگیر در سیستم (فولن، ۲۰۲۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

دریافت فایل کتاب:

پوستر

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/1635

سخنان دکتر نرگس کشتی آرای، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان):

https://t.me/rics_mmm1959/1636

سخنان دکتر سید محمد حسینی، دانش آموخته مطالعات برنامه درسی از دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/1637

https://t.me/rics_mmm1959/1638

Fullan, M. (2020). All systems go: The change imperative for whole system reform. Corwin Press.

اصلاح، تغییر و کارآمدسازی نظام آموزشی

ایده و اهمیت اصلاح کل سیستم

سهل پنداری امر اصلاح باعث مواجهه سهل انگارانه می‌شود

ظرفیت جمعی در سطح مدرسه و منطقه

مدرسه به عنوان مولفه کانونی اصلاح نظام آموزشی

دریافت فایل کتاب:

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

بخش اول:

https://t.me/rics_mmm1959/1613

بخش دوم:

https://t.me/rics_mmm1959/1614