نوشته‌ها

O’Connor, K. (2022). Unbundling the University Curriculum: MOOCs, Online Program Management and the Knowledge Question. Springer Nature.

  • موک ها
  • آموزش عالی
  • دوره های باز آنلاین گسترده
  • آموزش از راه دور
  • نظریه های یادگیری
  • برنامه درسی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2226

اوکانر (2022). بازکردن برنامه‌درسی دانشگاهی.

علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر:

https://t.me/rics_mmm1959/2224

فرهاد سراجی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه بوعلی سینا:

https://t.me/rics_mmm1959/2225