نوشته‌ها

Adams, K. (2019). Navigating the spaces of children’s spiritual experiences: influences of tradition (s), multidisciplinarity and perceptions. International Journal of Children’s Spirituality, 24(۱), ۲۹-۴۳.

  • تجربه معنوی
  • مواجهه معنوی
  • کودکان
  • فرشته
  • رویا
  • راهبری
  • چندرشته ای
  • فضا
  • سنت
  • دین

دریافت فایل الکترونیکی مقاله:

https://t.me/rics_mmm1959/2231

گشت و گذار در فضاهای تربیت معنوی کودکان: تأثیرات سنت(ها)، چندرشته‌ای بودن و ادراکات (آدامز، 2019)

کامران شهبازی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز:

https://t.me/rics_mmm1959/2229

https://t.me/rics_mmm1959/2230