نوشته‌ها

Desha, C. & Hargroves K. C. (2014). Higher education and sustainable development: A model for curriculum renewal. Routledge.

  • آموزش عالی
  • برنامه درسی
  • توسعه پایدار
  • طرح ریزی برنامه درسی
  • توسعه پایدار
  • تسریع
  • بازنگری سریع برنامه درسی
  • مارپیچ برنامه درسی
  • نیازهای صنعت و روندها
  • شناسایی ویژگی های فارغ التحصیلان

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2252

آسیه آل مراد، دکتری مطالعات برنامه درسی، دفتر برنامه دریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نکات مقدماتی:

https://t.me/rics_mmm1959/2247

فصول ۶ و ۷:

https://t.me/rics_mmm1959/2250

فصول ۸ تا ۱۰:

https://t.me/rics_mmm1959/2251

زینب ابراهیمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

فصول ۱ و ۲:

https://t.me/rics_mmm1959/2248

فصول ۳ تا ۵:

https://t.me/rics_mmm1959/2249