نوشته‌ها

Fazeli, N. (2022). Death of the school or the Subject?. Journal of Curriculum Studies, 17(66), 5-40.

🔘مرگ مدرسه یا مدرگ سوژه؟؛ نقدها و پاسخ ها

 • نظام مدرسه ای ایران
 • بحران آموزشی
 • تربیت سوژه
 • سوژه مدرن
 • سوژه مقاوم
 • سوژه مومن
 • سوژه مدنی
 • مرگ مدرسه

دریافت فایل الکترونیکی مقاله:

فاضلی, نعمت اله. (1401). مرگ مدرسه یا مرگ سوژه؟. مطالعات برنامه درسی, 17(66), 5-40.

محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2180

خسرو باقری، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استاد دانشگاه تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/2181

محمد عطاران، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/2182

زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/2183

Fazeli, N. (2022). Death of the school or the Subject?. Journal of Curriculum Studies, 17(66), 5-40.

 • نظام مدرسه ای ایران
 • بحران آموزشی
 • تربیت سوژه
 • سوژه مدرن
 • سوژه مقاوم
 • سوژه مومن
 • سوژه مدنی
 • مرگ مدرسه

دریافت فایل الکترونیکی مقاله:

فاضلی, نعمت اله. (1401). مرگ مدرسه یا مرگ سوژه؟. مطالعات برنامه درسی, 17(66), 5-40.

محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

نکات مقدماتی

https://t.me/rics_mmm1959/2175

نعمت الله فاضلی، دکتری انسان شناسی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

https://t.me/rics_mmm1959/2176

Cuthbert, A. S., & Standish, A. (Eds.). (2021). What Should Schools Teach?: Disciplines, subjects and the pursuit of truth. UCL Press.

 • مقدمه و معرفی پروژه
 • فصل ۲: موضوعات درسی
 • فصل ۳: ادبیات انگلیسی
 • فصل ۴: هنر
 • فصل ۵: نمایشنامه

پیشینه بحث:

مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ (کاثبرت و استندیس، ۲۰۲۱) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟: رشته ها ، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت (کاثبرت و استندیش، 2021)

ابراهیم طلائی، دکتری تعلیم و تربیت – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

نجمه دری، دکتری زبان و ادبیات فارسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

مینو آیت اللهی، دکتری برنامه درسی – رئیس گروه فرهنگ و هنر در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

رحمت الله امینی، دکتری پژوهش هنر – استادیار دانشگاه تهران:

اسماعیل نجار، دکتری ادبیات نمایشی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس:

. Cuthbert, A. S., & Standis, A. (Eds.). (2021). What Should Schools Teach?: Disciplines, subjects and the pursuit of truth. UCL Press

 • دانش رشته ای و نقش آن در برنامه درسی مدرسه
 • موضوعات درسی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ رشته ها، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت (کاثبرت و استندیس، 2021)

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

Macdonald, B. J. (Ed.). (1995). Theory as a prayerful act: The collected essays of James B. Macdonald (Vol. 22). Peter Lang Pub Incorporated

 • تصوری از انسان
 • مدرسه به عنوان کارگزار دوگانه
 • چشم اندازی از یک مدرسه انسانی
 • نگاه ماورای فردی به تعلیم و تربیت

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

پوستر

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/1649

سخنان دکتر علی حسینی خواه، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

مقدمه:

https://t.me/rics_mmm1959/1650

پیشگفتار: بخش اول

https://t.me/rics_mmm1959/1651

پیشگفتار: بخش دوم

https://t.me/rics_mmm1959/1652

فصل اول: بخش اول

https://t.me/rics_mmm1959/1653

فصل اول: بخش دوم

https://t.me/rics_mmm1959/1654

فصل دوم

https://t.me/rics_mmm1959/1655

فصل سوم: بخش اول

https://t.me/rics_mmm1959/1656

فصل سوم: بخش دوم

https://t.me/rics_mmm1959/1657

فصل چهارم

https://t.me/rics_mmm1959/1658

Fullan, M. (2010). All systems go: The change imperative for whole system reform. Corwin Press.

اصلاح، تغییر و کارآمدسازی نظام آموزشی

ایده و اهمیت اصلاح کل سیستم

سهل پنداری امر اصلاح باعث مواجهه سهل انگارانه می‌شود

ظرفیت جمعی در سطح مدرسه و منطقه

مدرسه به عنوان مولفه کانونی اصلاح نظام آموزشی

پیشینه بحث: سیستم‌ها موفق می‌شوند: تغییر حیاتی برای اصلاح فراگیر در سیستم (فولن، ۲۰۲۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

دریافت فایل کتاب:

پوستر

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/1635

سخنان دکتر نرگس کشتی آرای، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان):

https://t.me/rics_mmm1959/1636

سخنان دکتر سید محمد حسینی، دانش آموخته مطالعات برنامه درسی از دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/1637

https://t.me/rics_mmm1959/1638

Fullan, M. (2020). All systems go: The change imperative for whole system reform. Corwin Press.

اصلاح، تغییر و کارآمدسازی نظام آموزشی

ایده و اهمیت اصلاح کل سیستم

سهل پنداری امر اصلاح باعث مواجهه سهل انگارانه می‌شود

ظرفیت جمعی در سطح مدرسه و منطقه

مدرسه به عنوان مولفه کانونی اصلاح نظام آموزشی

دریافت فایل کتاب:

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

بخش اول:

https://t.me/rics_mmm1959/1613

بخش دوم:

https://t.me/rics_mmm1959/1614