نوشته‌ها

Chen, S. (2023). Currere and Legacy in the Context of Family Business: Towards a New Theory of Intergenerational Learning. Taylor & Francis.

  • خودمردم نگاری
  • خودشرح حال نویسی
  • کورره
  • تجارب زیسته
  • میراث

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2240

کورره و میراث در بافت کسب‌وکار خانوادگی: به‌سوی یک نظریه‌ جدید یادگیری میان‌نسلی (چن، 2023)

آمیتیدا روزگار، دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی:

https://t.me/rics_mmm1959/2238

https://t.me/rics_mmm1959/2239