نوشته‌ها

Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. India: Bloomsbury Academic.

 • میز آموزش انتقادی
 • حوادث سال ۱۴۰۱
 • بومی سازی
 • پداگوژی
 • دولت رفاه
 • نئولیبرالسیم
 • هنری ژیرو
 • پائولو فریره
 • پیتر مک لارن
 • سیاست فرهنگی
 • فرهنگ اثبات گرایی
 • انتونیو گرامشی
 • دموکراسی
 • آموزش عالی
 • آموزش عمومی
 • پداگوژی عمومی
 • آموزش دائمی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2263

درباره ی پداگوژی انتقادی. (ژیرو، 2011)

مجید ملکان، دکتری سیاست گذاری و مطالعات فرهنگی در آموزش و پرورش، مدرس دانشگاه تورنتو:

مقدمه اول: در مورد میز آموزش انتقادی:

https://t.me/rics_mmm1959/2259

مقدمه دوم: در مورد بحث پداگوژی انتقادی

https://t.me/rics_mmm1959/2260

بخش اول (فصول ۱ تا ۳)

https://t.me/rics_mmm1959/2261

بخش دوم (فصول ۴ تا پایان)

https://t.me/rics_mmm1959/2262

منابع تکمیلی:

تفاوت تفکر انتقادی با پداگوژی انتقادی

 وبسایت شخصی هنری ژیرو

مصاحبه کوتاهی با ژیرو در مورد پائولو فرره

 سخنرانی ژیرو با عنوان
All education is a struggle over what kind of future you want for young people

 سخنرانی ژیرو با عنوان
Critical Pedagogy in a Time of Fascist Tyranny

 پاسخ به پرسش‌های مستمعین در سخنرانی
Critical Pedagogy in a Time of Fascist Tyranny

 مصاحبه با ژیرو در
Oxford Political Review

 سخنرانی ژیرو با عنوان
Where is the Outrage? Critical Pedagogy in Dark Times

مصاحبه سینا رحمانی با هنری ژیرو: عصیانگری بدون وقفه

Youth, Higher Education, and the Crisis of Public Time: Educated Hope and the Possibility of a Democratic Future

🔘 Castoriadis, Education and Democracy

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟

مطالعۀ انتقادی تحولات نئولیبرالیِ آموزش عمومی در ایرانِ پس از انقلاب

مشق نئولیبرالیسم در مدرسه

کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران